Hvor vans­ke­lig er det å ku­re­re HIV?

Ny Vitenskap om Kroppen - - Ny Medisin Medisin I Framtiden -

HIV inn­fø­rer sitt eget ge­n­om i en be­stemt type im­muncel­le (hvi­te blod­cel­ler kalt CD4), slik at ge­ne­ne blir sam­men­kob­let. Anti­re­tro­vi­ral be­hand­ling kan stop­pe vi­ru­set i å lage ko­pi­er av seg selv, men kan ikke kvit­te seg helt med pro­ble­met med mind­re im­muncel­le­ne selv blir drept.

Det­te ble gjort førs­te gang i 2007. En kreft­pa­si­ent i Ber­lin treng­te en bein­margs­trans­plan­ta­sjon. Hans eget im­mun­sys­tem, som var bæ­rer av Hiv-vi­ru­set, ble øde­lagt og er­stat­tet med do­nor­cel­ler. Do­nor­cel­le­ne had­de en gen­etisk mu­ta­sjon som gjor­de det vans­ke­lig for Hiv-vi­ru­set å in­fi­se­re dem, og pa­si­en­ten ble frisk av vi­ru­set.

Det er imid­ler­tid ri­si­ka­belt å ut­fø­re en bein­margs­trans­plan­ta­sjon, og det fin­nes ikke nok do­no­rer til­gjen­ge­lig, så det­te er ikke en prak­tisk mu­lig måte for å bli kvitt HIV i hele ver­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.