Kan kreft ku­re­res?

Det er gjort enor­me fram­skritt det sis­te år­hund­ret, men hva skjer nå?

Ny Vitenskap om Kroppen - - Ny Medisin Medisin I Framtiden -

Kreft er en eld­gam­mel syk­dom. Det er fun­net svuls­ter i egyp­tis­ke mu­mi­er, og til og med i fos­si­ler fra di­no­sau­rer. Kreft opp­står når ge­ner som sty­rer vekst og re­pa­ra­sjo­ner, slut­ter å fun­ge­re som de skal. De an­grep­ne cel­le­ne la­ger kopi etter kopi av seg selv, og dis­se nye cel­le­ne kan etter hvert be­gyn­ne å vand­re rundt i kroppen og lage nye ko­pi­er av seg selv and­re ste­der.

Hvis en svulst blir opp­da­get tid­lig, slik at den kan fjer­nes, så fjer­nes også kref­ten. Hvis kref­ten der­imot har spredt seg, er den vans­ke­li­ge­re å ku­re­re, og jo mer den sprer seg, jo mind­re sann­syn­lig er det at man over­le­ver.

Å stop­pe kreft før den egent­lig be­gyn­ner, er den bes­te løs­nin­gen. En mu­lig­het er å bru­ke vak­si­ner til å tre­ne im­mun­sys­te­met til å gjen­kjen­ne kreft­cel­ler, el­ler man kan ut­vik­le re­gel­mes­si­ge prø­ver som tas av blo­det el­ler pus­ten, slik at man fan­ger opp de førs­te teg­ne­ne på syk­dom. Sann­syn­lig­he­ten for å få kreft øker med al­de­ren, og si­den vi le­ver len­ger, øker også fa­ren for kreft.

For den som får kreft, er det al­le­re­de ut­vik­let fle­re spen­nen­de fram­ti­di­ge be­hand­lings­me­to­der. Men­nes­ke­ne i fram­ti­den kan kan­skje tre­ne og for­ster­ke im­mun­sys­te­met, el­ler de kan få in­ji­sert gen­etisk til­pas­se­de vi­rus som skal in­fi­se­re og dre­pe svuls­ten. Vi kan kan­skje til og med kla­re å slå ge­ner av og på in­ne i kreft­cel­le­ne, slik at de hind­res i å vokse.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.