Å be­kjem­pe ma­la­ria

Den­ne dø­de­li­ge syk­dom­men spres via mygg, mens hele ver­den prø­ver å ut­ryd­de den.

Ny Vitenskap om Kroppen - - Ny Medisin Medisin I Framtiden -

Ino­en de­ler av ver­den kan du bli drept på grunn av et lite mygg­stikk. Ma­la­ria skyl­des en li­ten en­cel­let or­ga­nis­me som har tre til fire fors­kel­li­ge for­mer. Hver form er spe­sia­li­sert til å leve et be­stemt sted.

Ga­meto­cyt­ten er den for­men som in­fi­se­rer myg­gen. Når myg­gen har sugd blod med gameto­cyt­ter, vand­rer dis­se over i myg­gens mage­sekk, der hann- og hunn­ga­meto­cyt­ter for­enes, og dan­ner sporozit­ter. Den­ne and­re livs­for­men be­ve­ger seg opp­over til myg­gens spytt­kjert­ler. Nes­te gang den su­ger blod, kom­mer noe av det in­fi­ser­te spyt­tet over i men­nes­kets blod­om­løp. Sporozoit­te­ne blir med blod­ba­nen til le­ve­ren, der de de­ler seg og blir til merozoit­ter, før de blir sendt til­ba­ke i blo­det. Her tas de opp av blod­cel­le­ne, der noen av dem ut­vik­ler seg til enda en livs­form, ski­zon­ter. Ski­zon­te­ne vokser helt til blod­cel­le­ne rev­ner, noe som fri­gjør dem som frem­de­les er merozit­ter. Dis­se gjør enda mer ska­de i kroppen.

Mala­riapa­ra­sit­ten kan ikke re­pro­du­se­re seg uten både mygg og men­nes­ker, noe vi kan ut­nyt­te for å ut­ryd­de den. Ett for­slag er å gen­mo­di­fi­se­re mygg­ko­lo­ni­er som vi slip­per ut så de kan for­plan­te seg med vil­le mygg. Slik kan vi in­tro­du­se­re øde­leg­gen­de gen­etis­ke egen­ska­per i mygg­be­stan­den, og det vil en­ten dre­pe pa­ra­sit­te­ne el­ler myg­gen selv. Vi kan også ut­vik­le in­sekt­mid­ler som hol­der in­sekt­be­stan­den nede, sam­ti­dig som vi ut­vik­ler vak­si­ner som kan stop­pe smitte­over­fø­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.