SYMPTOMER PÅ HJERTE­IN­FARKT

Ny Vitenskap om Kroppen - - Ny Medisin Medisin I Framtiden -

Når de­ler av hjerte­mus­ke­len mis­ter blod­for­sy­nin­gen, får hjer­nen be­skjed om det­te. Hjer­nen sen­der mel­din­gen vi­de­re i form av bryst­smer­ter.

Ty­pis­ke symptomer på et hjerte­in­farkt er:

• Smer­ter, van­lig­vis midt i brys­tet. Smer­ten kan strå­le ut i ar­mer, rygg, mage og opp i kje­ven. Man­ge opp­le­ver det som en sterk og ved­va­ren­de klem­ming el­ler at det svir. Den for­svin­ner ikke ved ro­lig pust el­ler bruk av me­di­si­ner som ni­tro­gly­se­rin.

• Kort­pus­tet­het som kom­mer plut­se­lig.

• Kval­me og opp­kast.

• Kald­svet­ting, klam og blek hud.

• Angst.

Kvin­ner kan ha and­re symptomer enn menn, som verk i ryg­gen, nak­ke, kje­ve, ar­mer el­ler øverst i ma­gen. And­re mu­li­ge symptomer kan være fø­lel­se av sli­ten­het, kort­pus­tet­het og for­døy­el­ses­pla­ger. Hvis du røy­ker, el­ler har for­eld­re el­ler beste­for­eld­re som fikk hjerte­in­farkt i ung al­der, er det vik­tig å være opp­merk­som på dis­se sym­pto­me­ne.

Kil­de: Na­sjo­nal­for­enin­gen for folke­helse

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.