Slik star­ter kref­ten

Ny Vitenskap om Kroppen - - Ny Medisin Hvordan Skal Vi Kurere Kreft? -

Kreft star­ter med én en­kelt, mu­tert cel­le som de­ler og sprer seg.

En kreft­cel­le kan løs­rive seg og fø­res med blod- og lym­fe­ba­ner til and­re de­ler av kroppen. Kreft­cel­le­ne kan da tren­ge inn i and­re or­ga­ner der de dan­ner nye svuls­ter. Bryst­kreft kan for ek­sem­pel spre seg til lun­ge­ne, og da er den nye svuls­ten i lun­gen dan­net av bryst­kreft­cel­ler (ikke lunge­kreft­cel­ler). I et slikt til­fel­le vil syk­dom­men i lun­gen bli kalt bryst­kreft med spred­ning til lun­gen og ikke lunge­kreft.

Kreft­cel­ler kan spre seg til de fles­te or­ga­ner i kroppen. De sprer seg ofte først til lymfe­knu­ter nær ho­ved­svuls­ten, men skje­lett, le­ver, lun­ger og hjer­ne er også van­li­ge spred­nings­mål. For­skjel­li­ge kreft­ty­per har tendens til å spre seg til be­stem­te or­ga­ner.

Kreft­cel­ler kan bru­ke lymfe­sys­te­met til å spre seg rundt i kroppen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.