Stråle­be­hand­ling

Ny Vitenskap om Kroppen - - Ny Medisin Hvordan Skal Vi Kurere Kreft? -

Stråle­be­hand­lin­gen ble ut­vik­let tid­lig på 1900-tal­let og fun­ge­rer ved at man bom­bar­de­rer kreft­cel­le­ne med strå­ler. Når vann­mo­le­ky­le­ne in­ne i cel­le­ne blir truf­fet, ri­ver de seg løs i en pro­sess kalt ra­dio­ly­se. Det­te ska­per svært re­ak­ti­ve frie ra­di­ka­ler som har et upa­ret elek­tron som an­gri­per for­bin­del­ser som til­hø­rer and­re mo­le­ky­ler. Det­te set­ter i gang en kjede­re­ak­sjon som ska­der DNA-ET.

Stråle­be­hand­lin­gen gjør at beg­ge trå­de­ne i DNA-ET knek­ker tett ved hver­and­re, en ska­de som kal­les «dob­belt­tråd­brudd». Det­te gjør Dna-spi­ra­len usta­bil, og den be­gyn­ner å strek­ke seg ut. Cel­ler kan re­pa­re­re litt av den­ne ty­pen ska­de, men jo mer stråle­be­hand­ling cel­le­ne får, jo mer sann­syn­lig er det at de dør.

Den van­ligs­te må­ten å gi stråle­be­hand­ling på er å bru­ke en li­ne­ær­ak­se­le­ra­tor (LINAC). Den bru­ker mikro­bøl­ger til å lage elek­tro­ner, som tref­fer et tung­me­tall slik at det dan­nes rønt­gen­strå­ler. Man bru­ker CT- el­ler MRun­der­sø­kel­ser for å fin­ne nøy­ak­tig plas­se­ring av svuls­ten i kroppen, og rønt­gen­strå­le­ne for­mes slik at de pas­ser til om­ris­set av svuls­ten. Det gjø­res ved at de­ler av strå­len blok­ke­res med me­tal­lark som kal­les fler­bladskolli­ma­tor.

Strå­le­ne går tvers gjen­nom kroppen, så ma­ski­nen ro­te­rer for å sen­de strå­ler fra alle vink­ler. Slik kan man gi mak­si­mal dose der strå­le­ne krys­ser over svuls­ten, og man mi­ni­me­rer stråle­meng­den på det fris­ke ve­vet rundt. Li­ne­ær­ak­se­le­ra­to­ren ro­te­rer og sen­der kraf­ti­ge strå­ler inn i svuls­ten fra alle vink­ler.

«CT- el­ler Mr-un­der­sø­kel­ser fin­ner nøy­ak­tig plas­se­ring av svuls­ten i kroppen, og rønt­gen­strå­le­ne for­mes slik at de pas­ser til om­ris­set av svuls­ten»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.