5 Ge­nom­kart­leg­ging

Ny Vitenskap om Kroppen - - Ny Medisin Henrietta Lacks’ Udødelige Celler -

I 1965 smel­tet fors­ker­ne Hen­ry Har­ris og John Wat­kins sam­men He­la-cel­ler og muse­cel­ler. Re­sul­ta­tet ble de al­ler førs­te hy­brid­cel­le­ne av men­nes­ke og dyr. Nå kun­ne fors­ke­re stu­de­re hvil­ke kro­mo­so­mer som var for­bun­det med hvil­ke pro­tei­ner el­ler gen­funk­sjo­ner. Der­med ble det mu­lig å gjø­re en full­sten­dig kart­leg­ging av men­nes­kets ge­n­om gjen­nom det in­ter­na­sjo­na­le sam­ar­beids­pro­sjek­tet Hu­man Ge­no­me Pro­ject.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.