Hva gjør stria­tum?

Ny Vitenskap om Kroppen - - Ny Medisin Litt Av Hvert Om Dagens Medisin -

Funk­sjo­nell MR og nevro­psy­ko­lo­gis­ke stu­di­er an­ty­der at stria­tum fun­ge­rer rundt so­sia­le hand­lin­ger og so­sia­le be­løn­nin­ger. Den er der­for vik­tig for vel­lyk­ket so­si­al om­gang, som f.eks. å lære hva en an­nen per­son li­ker og ikke li­ker. Den­ne de­len av hjer­nen er også den de­len som er ak­tiv når du sty­rer im­pul­ser og opp­merk­som­het. Funk­sjons­for­styr­rel­ser i det­te om­rå­det av hjer­nen har vært for­bun­det med av­hen­gig­het, de­pre­sjon og ob­ses­siv-kom­pul­siv li­del­se (OCD).

Stria­tum er en av de sen­tra­le de­le­ne i for­hjer­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.