En ny type anti­bio­ti­ka kan be­hand­le re­sis­ten­te bak­te­ri­er

Anti­bio­ti­ku­met pseu­dou­ri­di­my­cin dre­per en rek­ke re­sis­ten­te bak­te­ri­er i la­bo­ra­to­rie­for­søk.

Ny Vitenskap om Kroppen - - Ny Medisin Litt Av Hvert Om Ny Medisin -

I fle­re år har fors­ker­ne sen­trert forsk­nin­gen rundt syn­te­tis­ke anti­bio­ti­ka. De har tenkt at alle nyt­ti­ge na­tur­li­ge anti­bio­ti­ka al­le­re­de er fun­net. Nå er det imid­ler­tid en fersk ar­tik­kel, pub­li­sert i det vi­ten­ska­pe­li­ge ma­ga­si­net Cell, som rap­por­te­rer at man har opp­da­get en ny type anti­bio­ti­kum som vi­ser seg å være ef­fek­tivt i lab­for­søk. Anti­bio­ti­ku­met, som ble fun­net i en jord­prø­ve i Ita­lia, kal­les pseu­dou­ri­di­my­cin, for­kor­tet PUM. Den pro­du­se­res av en mik­ro­be. Fors­ker­ne har så langt klart å be­hand­le bak­te­rie­in­fek­sjo­ner i mus med stort hell. Opp­da­gel­sen kan hjel­pe oss i kampen mot den skrem­men­de opp­blomst­rin­gen av anti­bio­tika­re­sis­tens.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.