Fors­ke­re kan ut­lø­se gjesp med elek­tri­si­tet

Ny Vitenskap om Kroppen - - Ny Medisin Litt Av Hvert Om Ny Medisin -

Fors­ke­re som grans­ker me­ka­nis­me­ne bak smitt­som gjes­ping, har over­vå­ket folks hjer­ne­ak­ti­vi­tet for å fin­ne den de­len av hjer­nen som har an­sva­ret. Ved å sti­mu­le­re om­rå­det med elek­tri­si­tet klar­te de å øke sjan­sen for at for­søks­per­sonen be­gyn­te å gjes­pe. Fors­ker­ne hå­per å kun­ne bru­ke den­ne forsk­nin­gen til å for­stå mer om li­del­ser som Touret­tes syn­drom, epi­lep­si og de­mens.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.