Slik ska­pes min­ner

Ny Vitenskap om Kroppen - - Anatomi Menneskets Hjerne -

Hjer­nen kan lag­re rundt 1 mil­lion gi­ga­byte med data.

Et team ved Salk Insti­tute i Ca­li­for­nia har be­reg­net at hjer­nen kan lag­re rundt 1 pe­ta­byte med in­for­ma­sjon, stap­pet inn i for­bin­del­se­ne mel­lom nerve­cel­le­ne. Det er om­trent 2000 år med Mp3-mu­sikk el­ler 223 000 DVD-ER. Og utro­lig nok er det mu­lig å se at min­ner ska­pes.

Weiz­mann-in­sti­tut­tet i Is­rael og UCLA i USA har fan­get minne­dan­nel­se i virk­som­het. Pa­si­en­te­ne så på vi­deo­klipp og ble så spurt om å gjen­for­tel­le det de så. Nerve­cel­le­ne som lys­te opp da de så klip­pe­ne, lys­te opp på nytt da de gjen­opp­lev­de opp­le­vel­sen in­ne i ho­det – nes­ten som et ekko.

Ny­ere forsk­ning fra USA og Ja­pan an­ty­der at dis­se ek­ko­ene faktsk lag­res to gan­ger, en gang i hip­po­cam­pus og så i kor­teks. Hip­po­cam­pus tar seg av kort­tids­lag­rin­gen og glem­mer grad­vis, men sam­ti­dig er den med på å for­ster­ke min­net i kor­teks, noe som gjør det mu­lig å hen­te opp lang­tids­min­ner.

Hjer­nen for­ny­er seg

Forsk­ning har vist at vis­se de­ler av den voks­ne hjer­nen kan fort­set­te å pro­du­se­re nye nerve­cel­ler, en pro­sess som kal­les nev­ro­ge­ne­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.