Tanke­le­sing

Ny Vitenskap om Kroppen - - Anatomi Menneskets Hjerne -

Tan­ker er elek­tri­si­tet, og det be­tyr at de kan spo­res og tol­kes.

Hvis man fes­ter elek­tro­der på hode­skal­len, kan man lyt­te etter sig­na­ler som blir la­get av de sum­men­de nerve­cel­le­ne in­ne i hjer­nen. Fors­ker­ne ut­vik­ler må­ter å tol­ke dis­se mel­din­ge­ne på. Det­te fun­ge­rer kun med en data­ma­skin som kan lære de mønst­re­ne som hjer­nen la­ger når en per­son kon­sen­tre­rer seg om én, en­kelt tan­ke, som en be­ve­gel­se el­ler et ord. Sig­na­le­ne kan bru­kes til å sty­re en pro­te­se el­ler kom­man­de­re en data­ma­skin, og de kan til og med sen­des til en an­nens hjer­ne ved hjelp av mag­ne­ter som er fes­tet over hele ho­det.

Det hø­res kan­skje ut som scien­ce fic­tion, men det­te fel­tet ut­vik­ler seg så raskt at selv sto­re sel­ska­per som Face­bo­ok vil være med på mo­roa. I 2017 an­non­ser­te Mark Zucker­berg at sel­ska­pet «job­ber med et sys­tem som lar deg tas­te di­rek­te fra hjer­nen ca. fem gan­ger ras­ke­re enn du kan tas­te på te­le­fo­nen». De job­ber også med en hud­sen­sor som kan over­set­te be­rø­ring til tan­ker, på sam­me måte som øret over­set­ter lyd.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.