Place­bo

Det er ren hjerne­kraft som dri­ver hel­bre­del­sen i placebo­ef­fek­ten.

Ny Vitenskap om Kroppen - - Anatomi Menneskets Hjerne -

Place­bo­pro­duk­ter er vik­ti­ge når man skal tes­te nye be­hand­lings­me­to­der. Før nye me­di­si­ner el­ler me­to­der blir lov å bru­ke på syke­hu­se­ne el­ler blir til­gjen­ge­li­ge for deg og meg på apo­te­ke­ne, blir de sam­men­lik­net med en pil­le, et plas­ter el­ler en in­jek­sjon som ikke inne­hol­der ak­ti­ve in­gre­di­en­ser. Ver­ken fors­ke­ren/ le­gen el­ler pa­si­en­ten vet hva som er ekte og hva som er place­bo. Det­te sik­rer gode stu­di­er og at de im­pli­ser­te ikke på­vir­ker re­sul­ta­tet med and­re fak­to­rer. Men hjer­nen er en kraf­tig sak, og bare det å tro at du får be­hand­ling, kan gjø­re deg bed­re. Bare det å tro at du får be­stem­te bi­virk­nin­ger, kan gi deg akku­rat dis­se bi­virk­nin­ge­ne.

En av de mest be­røm­te stu­die­ne in­nen place­bo ble le­det av Jon Le­vi­ne i 1978. Her prøv­de fors­ker­team­et å fin­ne ut hva som skjer når folk inn­bil­ler seg fris­ke, el­ler syke. Li­vi­ne og team­et hans ga «smerte­stil­len­de» place­bo til pa­si­en­ter som had­de fjer­net vis­doms­ten­ner. Stu­die­ne av­slør­te at den smerte­lind­rin­gen pa­si­en­te­ne opp­lev­de, fak­tisk var ba­sert på fri­gjø­ring av krop­pens eget, na­tur­li­ge smerte­stil­len­de mid­del: endor­fi­ner.

Den­ne mer­ke­li­ge ef­fek­ten kan ikke ku­re­re kreft el­ler fjer­ne ast­ma, men med litt hjelp fra suk­ker­pil­ler og salt­vanns­in­jek­sjo­ner kan hjer­nen end­re hvor­dan du fø­ler deg.

«Bare det å tro at du får be­hand­ling, kan gjø­re deg bed­re»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.