Korts­ove­re

Ny Vitenskap om Kroppen - - Anatomi Kroppens Supersanser -

Vi tren­ger søvn for å fun­ge­re, men noen tren­ger mer enn and­re, og det kan skyl­des ge­ne­ne. Søvn og vå­ken­het sty­res av en ind­re klok­ke som set­ter og opp­rett­hol­der en 24-ti­mers­syk­lus kalt cir­ca­disk ryt­me (be­gre­pet kom­mer av det la­tins­ke or­det cir­ka, som be­tyr «rundt» og diem, som be­tyr «dag»). En vik­tig sty­rings­en­het i syk­lu­sen er et gen kalt DEC2.

Men­nes­ker med en en­kel bok­stav­for­and­ring i Dec2-ge­net har en be­mer­kel­ses­ver­dig evne. De so­ver i gjen­nom­snitt to ti­mer mind­re enn be­folk­nin­gen el­lers, uten å føle seg trøt­te. Det er en sjel­den mu­ta­sjon, så fors­ker­ne bruk­te mus for å kun­ne stu­de­re den. Mus de­ler man­ge ge­ner med oss, og som oss tren­ger de søvn. Da fors­ker­ne si­mu­ler­te den sam­me mu­ta­sjo­nen hos mus, fant de ut at når hele søvn­syk­lu­sen de­res ble for­kor­tet, kun­ne de hol­de seg ak­ti­ve len­ger. Den­ne lil­le end­rin­gen ser ut til å gi en stor for­and­ring i søvn­be­hov.

Mus og men­nes­ker de­ler man­ge ge­ner, blant an­net dem som har med søvn å gjø­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.