Mot­stand mot de­pre­sjon

Ny Vitenskap om Kroppen - - Anatomi Kroppens Supersanser -

Sero­to­nin be­teg­nes av og til som lykke­hor­mo­net. Det er en nev­ro­trans­mit­ter som dan­nes i hjer­nen, og som bru­kes i kom­mu­ni­ka­sjo­nen mel­lom nerve­cel­ler. Alle har det­te i hjer­nen, men små gen­etis­ke forand­rin­ger ser ut til å end­re hor­mo­nets inn­virk­ning på oss. 5-HTT er trans­por­ten­het for sero­to­nin. Dets opp­ga­ve er å ryd­de bort over­sky­ten­de sero­to­nin fra spal­ten mel­lom nerve­cel­le­ne etter at sig­na­let er blitt sendt.

5-HTTLPR er en del av 5-HTTS gen. Det inne­hol­der masse­vis av re­pe­ter­te se­kven­ser med gen­etisk kode, og men­nes­ker har van­lig­vis én av to va­ri­an­ter. En­ten den kor­te med 14 re­pe­ti­sjo­ner, el­ler den lan­ge med 16. In­di­vi­der med den kor­te ut­ga­ven ser ut til å ha økt ri­si­ko for de­pre­sjon når de ut­set­tes for stor stress­be­last­ning i en­kel­te livs­fa­ser, mens de med den lan­ge va­ri­an­ten vir­ker mer mot­stands­dyk­ti­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.