Hva kan vi lære av SUPERKREFTENE?

Vi kan stu­de­re dis­se gen­etis­ke mu­ta­sjo­ne­ne og ut­vik­le nye be­hand­lings­for­mer.

Ny Vitenskap om Kroppen - - Anatomi Kroppens Supersanser -

Smerte­dem­per

Noen men­nes­ker har en mu­ta­sjon i ge­net SCN9A som inn­går i et mo­le­kyl som fin­nes i smer­te­føl­som­me nerve­cel­ler. Uten den­ne de­len kan ikke nerve­cel­le­ne sen­de elek­tris­ke sig­na­ler or­dent­lig, slik at det nes­ten er umu­lig å føle smer­te. Ved å stu­de­re den­ne mu­ta­sjo­nen kan man kan­skje ut­vik­le be­hand­lings­me­to­der mot kro­nisk smer­te.

HIVre­sis­tens

HIV må kom­me seg inn i cel­le­ne for å over­le­ve. Det gjø­res ved at et mo­le­kyl kalt CCR5, som fin­nes på im­muncel­le­ne, kap­res. Uli­ke in­di­vi­der har uli­ke meng­der CCR5 på cel­le­ne, og noen har ikke CCR5 i det hele tatt. De har na­tur­lig be­skyt­tel­se mot smit­ten.

Bein­re­pa­ra­sjon

Sk­le­ro­se­ren­de bein­dys­pla­si­er er en grup­pe li­del­ser som på­vir­ker opp­sam­lin­gen av mi­ne­ra­ler i knok­le­ne. Hos noen men­nes­ker kan bein­ve­vet bli så hardt at det øde­leg­ger ki­rur­ge­nes red­ska­per un­der be­hand­ling. Stu­di­er av dis­se til­stan­de­ne kan lære oss noe nytt om hvor­dan vi kan be­hand­le pa­si­en­ter med syk­dom­mer som os­te­opo­ro­se.

Hjerte­vern

Pcsk9-pro­tei­net er in­volvert i kon­trol­len av ni­vå­et til Ldl-c-ko­les­te­ro­let i blo­det. Det­te kal­les «dår­lig ko­les­te­rol» og er knyt­tet til ate­ros­kle­ro­se og hjer­te­li­del­ser. Noen men­nes­ker har en mu­ta­sjon i Pcsk9-ge­net og kan der­med hol­de ko­les­te­rol­ni­vå­ene la­ve­re.

«Hjerne­styr­ken­de mu­ta­sjo­ner gag­net også våre slekt­nin­ger ne­an­der­ta­ler­ne»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.