Å lage stam­cel­ler i la­bo­ra­to­ri­et

Ny Vitenskap om Kroppen - - Anatomi Stamceller -

De enes­te na­tur­li­ge plu­ri­po­ten­te stam­cel­le­ne er dem som fin­nes i fost­re. I 2006 fant der­imot den ja­pans­ke fors­ke­ren Shi­nya Ya­ma­na­ka en me­to­de for å «om­pro­gram­me­re» spe­sia­li­ser­te cel­ler fra voks­ne men­nes­ker og om­dan­ne dem til stam­cel­ler. Ya­ma­na­ka star­tet med hud­cel­ler og klar­te å re­ver­se­re celle­dif­fe­ren­sie­rin­gen ved å til­set­te fire nøk­kel­ge­ner. Dis­se cel­le­ne fikk nav­net in­du­ser­te plu­ri­po­ten­te stam­cel­ler, el­ler ips-cel­ler.

Bruk av ips-cel­ler i forsk­nin­gen har økt vår kunn­skap om gen­etis­ke til­stan­der som par­kin­son, mus­kel­dyst­ro­fi og Downs syn­drom. Selv om det ennå er tek­nis­ke hind­rin­ger som må pas­se­res, gir ips-cel­le­ne oss mu­lig­het til å be­hand­le man­ge gen­etis­ke og de­ge­ne­ra­ti­ve syk­dom­mer gjen­nom å byt­te ut syke cel­ler med fris­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.