Slik får du vilje­styr­ke til å nå dine mål

Ny Vitenskap om Kroppen - - Kroppen I Arbeid Tren Opp Viljestyrken -

Du tre­ner vilje­styr­ken på sam­me måte som du tre­ner musk­le­ne i kroppen. Hvis du vil nå et be­stemt mål, må du lage en plan for å tre­ne opp og spis­se vilje­styr­ken du tren­ger for å kla­re akku­rat det­te må­let.

1. Ikke bruk opp vilje­styr­ken

Styrke­tre­ning er en selv­føl­ge når du vil ha stør­re musk­ler, men alle vet at kroppen må hvi­le mel­lom tre­nings­øk­te­ne. Det sam­me gjel­der vilje­styr­ke. Du kan byg­ge opp selv­kon­trol­len og få mer vilje­styr­ke når du tre­ner på det, men du må gi deg selv pau­se iblant.

I idretts­ver­de­nen skil­ler man gjer­ne mel­lom kom­fort­so­nen og ut­vik­lings­so­nen. Hvis du sy­nes det er helt greit å løpe fem kilo­me­ter på en halv­time el­ler å tak­ke nei til en eks­tra por­sjon mid­dag selv om du had­de or­ket litt til, er det­te kom­fort­so­nen din. For å ut­vik­le deg vi­de­re må du løpe seks kilo­me­ter på den halv­ti­men. El­ler du må spi­se en halv por­sjon mid­dag. Men å tvin­ge seg til å være i ut­vik­lings­so­nen hele ti­den er ikke så lurt. Da ri­si­ke­rer du sli­ta­sje­ska­der, du pres­te­rer dår­li­ge­re, el­ler du hi­ver inn­på en stor sjo­ko­lade­pla­te når kvel­den kom­mer.

2. Spis sunt og sov godt

Det er forsk­ning som vi­ser at selv­kon­troll og vilje­styr­ke syn­ker sam­ti­dig som blod­suk­ke­ret for­di det er driv­stoff som hjer­nen tren­ger for å vir­ke skik­ke­lig. Der­for må du pas­se på å ha et sta­bilt blod­suk­ker og sør­ge for å få nok hvi­le.

3. Tenk på noe an­net

Du kan kon­trol­le­re tan­ke­ne dine og be­stem­me deg for hva du vil ten­ke på. Alle har ne­ga­ti­ve tan­ker som svei­per inn­om be­visst­he­ten, og førs­te bud er å god­ta det­te. Tenk ob­jek­tivt om deg selv, og bare re­gist­rer den­ne ne­ga­ti­ve tan­ken før du byt­ter den ut med noe an­net.

Hver gang du ten­ker at det­te grei­er du ald­ri, nå or­ker du ikke mer, skal du byt­te ut den ne­ga­ti­ve tan­ken med noe an­net. Det­te kan du øve på når du ikke er sli­ten. Hvis må­let ditt er å løpe 10 km, og du vet av er­fa­ring at so­fa­en fris­ter mer enn løpe­tur når den førs­te ive­ren har gitt seg, skal du øve på å stå imot akku­rat det­te. Du kan bru­ke is­bjørn­trik­set: Ikke tenk på hvor dei­lig det er å lig­ge i so­fa­en! Bil­det av deg i so­fa­en kom­mer auto­ma­tisk fram, og nå skal du byt­te ut bil­det med deg i tre­nings­klær ute på løpe­tur.

4. Få gode va­ner, du tren­ger dem når du er stres­set

Stress spi­ser opp vilje­styr­ken din. Når du er stres­set for­di du har mye å gjø­re el­ler mas­se å ten­ke på, går du på auto­pi­lot til­ba­ke til gam­le va­ner, uan­sett om de er gode el­ler dår­li­ge. Det­te har vi alle opp­levd en­ten det gjel­der en ek­sa­mens­pe­rio­de, et vik­tig pro­sjekt på jobb el­ler pro­ble­mer med part­ne­ren. Noen strek­ker seg etter godte­skå­len el­ler drin­ken, noen kjef­ter og smel­ler for det mins­te, og noen bare må ut å løpe en tur.

Du skal lære kroppen hva den tren­ger når den er stres­set. Etter hvert vil kroppen ha det. Det­te må du gjø­re når det er ro­lig rundt deg, ikke når det helt kaos. Kan­skje du fin­ner roen med ro­lig mu­sikk, strikke­tøy el­ler ved å drøm­me deg bort til en syd­havs­øy? Kan­skje det hjel­per med en tur i sko­gen, el­ler å låne en hund du kan kose med? Finn det som vir­ker for deg, vi er for­skjel­li­ge. For noen fun­ge­rer det med mor­som­me fil­mer og en god lat­ter, and­re tren­ger rett og slett sex.

5. Ett skritt av gan­gen

Det er vel­dig van­lig å gi opp for­di må­let vir­ker helt uopp­nåe­lig. Du mang­ler egent­lig ikke vilje­styr­ke, men blir over­vel­det av alt som kre­ves. Hvis du har et mål som er kom­plekst el­ler vel­dig stort, en­ten du drøm­mer om å skri­ve en bok, har lyst til å bli ve­te­ri­nær el­ler har 40 kilo for mye på kroppen, må du dele opp det sto­re må­let i små opp­nåe­li­ge muse­skritt. Hva må du gjø­re først? Hva er nes­te skritt? Skrit­te­ne skal være så små at du vet du kla­rer det. Det­te er akku­rat det sam­me som du gjør når du lø­per ma­ra­ton. Du tar én kilo­me­ter om gan­gen.

Det som er fint med å ta muse­skritt, er at du be­ve­ger deg mot må­let uten å bry­te ned vilje­styr­ken du tren­ger til and­re om­rå­der i li­vet. For hvert del­mål du opp­når, vil du opp­le­ve en utro­lig gle­de og til­freds­stil­lel­se og stolt­het. Noe som gjør det enda let­te­re å fort­set­te til nes­te mål. Når du en­de­lig har greid det, fø­ler du deg sterk og fri, ikke ut­slitt med fø­lel­sen av at du må sove en uke.

6. Velg dine egne mål

Det er kre­ven­de å un­der­tryk­ke va­ner og van­te tenke­må­ter. Hjer­nen er et vane­dyr som helst vil gå sam­me rute hver gang. Å vel­ge noe nytt tæ­rer på vilje­styr­ken. Iføl­ge psy­ko­log Mark Mura­ven vil per­soner som ut­øver selv­kon­troll for å be­ha­ge and­re, bli mer ut­slit­te enn folk som føl­ger sine egne mål ut fra hva de selv vir­ke­lig vil opp­nå. Der­for er det vik­tig å spør­re seg selv: Hva er det jeg vir­ke­lig vil?

De fles­te har nok med ett mål om gan­gen. Hva vil du opp­nå først? Vær sik­ker på at du gjør det for deg selv, ikke for­di noen and­re øns­ker det. Når du er be­visst på hva du vir­ke­lig vil sat­se på i noen må­ne­der fram­over, så er det let­te­re å hol­de fast og ikke gi opp.

7. Hold deg unna fris­ten­de si­tua­sjo­ner

Bau­meis­ter på­pe­ker at folk med lite vilje­styr­ke bru­ker den for kjem­pe seg gjen­nom kri­tis­ke si­tua­sjo­ner. Folk med mye vilje­styr­ke bru­ker den til å unn­gå kri­tis­ke si­tua­sjo­ner. Noe som er mye let­te­re, slik at du spa­rer mye vilje­styr­ke.

Hold deg unna ste­der og si­tua­sjo­ner som ut­ford­rer deg for mye. Hvis du vil spa­re pen­ger, må du ikke gå i bu­tik­ker og kik­ke. Hvis du vil gå ned i vekt, kan du ikke ha ska­pet fullt av sjo­ko­la­de og po­tet­gull. Hvis du vil slut­te å røy­ke, må du unn­gå and­re som røy­ker. Hvis du ikke slip­per unna, se punkt tre, og lag en plan i for­kant så du vet hva du skal gjø­re for å hol­de deg på mat­ta. Kan­skje bake­av­de­lin­gen i bu­tik­ken tap­per deg for vilje­styr­ke, så du ikke har snev av vilje­styr­ke til å mot­stå all sjo­ko­la­den som står ved kas­sa. Nes­te gang skal du gå uten­om bake­av­de­lin­gen og rett bort til grønn­saks­hyl­la.

Kil­de: Dr. De­ni­se Cum­mins; Good Thin­king: Se­ven power­ful Ideas That in­flu­en­ce the way We Think.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.