Al­ler­gi­epi­de­mi

Ny Vitenskap om Kroppen - - Kroppen I Arbeid Immunforsvaret -

Er du al­ler­gisk mot noe? I så fall er du ikke ale­ne. En­gelsk forsk­ning vi­ser at mer enn 150 mil­lio­ner euro­pe­ere li­der av kro­nisk al­ler­gi. Hvis den­ne ut­vik­lin­gen fort­set­ter, vil halv­par­ten av den euro­pe­is­ke be­folk­nin­gen tro­lig ha en el­ler an­nen form for al­ler­gi in­nen 2025.

I Nor­ge fin­nes det ikke en sam­let, lands­dek­ken­de un­der­sø­kel­se på an­tall per­soner med ast­ma og al­ler­gi. Ba­sert på uli­ke un­der­sø­kel­ser ser det li­ke­vel ut til å være en høy fore­komst av ast­ma og al­ler­gis­ke syk­dom­mer i be­folk­nin­gen, og an­tal­let til­fel­ler ser ut til å ha økt de sis­te 20–30 åre­ne. Så man­ge som ett av fire barn i skole­al­der har høy­snue (ri­nitt), mens det­te gjel­der 30 pro­sent av unge i pu­ber­te­ten og 23 pro­sent av voks­ne.

Det vi­ser seg at man­ge av dem som har ast­ma og al­ler­gi, gjer­ne har beg­ge de­ler. I en norsk stu­die av 10- årin­ger had­de hele 87 pro­sent av bar­na med høy­snue (ri­nitt) også ast­ma, atopisk ek­sem el­ler kon­junk­ti­vitt (klø­en­de/ren­nen­de øyne), mens 12 pro­sent av bar­na had­de alle dis­se syk­dom­me­ne.

I en tid med mye søke­lys på mat­al­ler­gi kun­ne man for­ven­te at man­ge had­de sli­ke pla­ger. Euro­pe­is­ke og ame­ri­kans­ke un­der­sø­kel­ser vi­ser imid­ler­tid at 6– 8 pro­sent av barn og 3–4 pro­sent av voks­ne har symptomer på mat­al­ler­gi.

90 pro­sent av all mat­al­ler­gi ut­lø­ses av føl­gen­de åtte sub­stan­ser: melk, egg, pea­nøt­ter, nøt­ter fra trær, fisk, skall­dyr, soya og hve­te. Al­ler­gi­en skyl­des at im­mun­sys­te­met rea­ge­rer på en ufar­lig sub­stans og set­ter i gang en im­mun­re­ak­sjon som gir symptomer av for­skjel­lig al­vor­lig­hets­grad – fra klø­en­de ut­slett til livs­tru­en­de opp­hov­ning av luft­vei­ene. Vi vet ikke hvor­for im­mun­sys­te­met vårt rea­ge­rer slik, men vi vet at en­kel­te men­nes­ker an­ta­ke­lig­vis er gen­etisk dis­po­nert for å bli al­ler­gis­ke, for pla­ge­ne ram­mer som re­gel fle­re i sam­me fa­mi­lie.

«Det vi­ser seg at man­ge av de som har ast­ma og al­ler­gi gjer­ne har beg­ge de­ler»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.