Auto­im­mu­ne syk­dom­mer

Ny Vitenskap om Kroppen - - Kroppen I Arbeid Immunforsvaret -

Noen gan­ger an­gri­per im­mun­for­sva­ret kroppen i ste­det for å for­sva­re den. Fore­lø­pig vet vi ikke sik­kert hvor­for det­te skjer, men av og til kjen­ner ikke de hvi­te blod­cel­le­ne igjen krop­pens egne cel­ler. Et klassisk ek­sem­pel på en slik syk­dom er type 1-dia­be­tes, der im­mun­sys­te­met an­gri­per buk­spytt­kjer­te­len.

Gjen­nom sys­te­ma­tisk å øde­leg­ge be­ta­cel­le­ne i buk­spytt­kjer­te­len hind­rer de hvi­te blod­cel­le­ne kroppen i å lage in­su­lin, et hor­mon som er nød­ven­dig for re­gu­le­ring av blod­suk­ker­ni­vå­et. En dia­be­ti­ker må selv ta re­gel­mes­si­ge blod­prø­ver og bru­ke syn­te­tisk in­su­lin for å hol­de blod­suk­ke­ret på et nor­malt nivå. Der­som syk­dom­men ikke blir be­hand­let, kan det få al­vor­li­ge kon­se­kven­ser som tap av syn el­ler am­pu­te­ring av ar­mer el­ler bein. For­di syk­dom­men er både van­lig og svært al­vor­lig, job­ber man­ge fors­ke­re med å fin­ne en god be­hand­ling. I USA prø­ver man for ek­sem­pel å ut­vik­le en kuns­tig buk­spytt­kjer­tel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.