Ny inn­sats mot auto­im­mu­ne syk­dom­mer

Høs­ten 2017 åp­net Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen K.G. Jeb­sen-sen­ter for auto­im­mu­ne syk­dom­mer. Her skal de fors­ke på syk­dom­mer som ram­mer sta­dig fle­re nord­menn, og spe­si­elt kvin­ner.

Ny Vitenskap om Kroppen - - Kroppen I Arbeid Immunforsvaret -

Det nye K.B. Jeb­sen-sen­te­ret skal fors­ke på fle­re auto­im­mu­ne syk­dom­mer med sterk ar­ve­lig kom­po­nent. Fel­les for dis­se syk­dom­me­ne er at im­mun­sys­te­met an­gri­per krop­pens egne cel­ler og or­ga­ner. Det­te kan føre til syk­dom­mer som lavt stoff­skif­te, tid­lig over­gangs­al­der hos kvin­ner og dia­be­tes type 1. Det er så man­ge som 1 av 20 per­soner som ram­mes av uli­ke auto-im­mu­ne syk­dom­mer. Vi vet ikke ennå hva det skyl­des, men en hy­po­te­se er at vi har det for rent, og at im­mun­for­sva­ret har for lite å gjø­re. And­re hy­po­te­ser pe­ker på tarm­bak­te­ri­er og stress.

Det er akku­rat det­te fors­ker­ne ved det nye sen­te­ret skal un­der­sø­ke. Hvis de fin­ner år­sa­ke­ne til auto­im­mu­ne syk­dom­mer, er det let­te­re å fin­ne en be­hand­ling som vir­ker, og som har fær­rest mu­lig bi­virk­nin­ger.

Sen­te­ret etab­le­res på Kli­nisk in­sti­tutt 2, i sam­ar­beid med Me­di­sinsk av­de­ling, Hauke­land uni­ver­si­tets­syke­hus, Karo­lins­ka Insti­tu­tet og Weiz­mann Insti­tute of Scien­ce.

Kil­de: UIB, Det medi­sins­ke fa­kul­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.