Slik stop­pes en in­fek­sjon

Im­mun­sys­te­met ryk­ker inn for å stop­pe pa­to­ge­ner fra å tren­ge inn i et åpent sår.

Ny Vitenskap om Kroppen - - Kroppen I Arbeid Slik Helbredes Et Sår -

1. SKA­DE

Blod­ka­re­ne i lo­ka­l­om­rå­det tet­ter seg umid­del­bart, og det re­du­se­rer blod­ta­pet og be­gren­ser fa­ren for at frem­med­le­ge­mer kom­mer inn i blo­det.

2. LEVRING

Det dan­ner seg en propp av blod­pla­ter. Blo­det lev­rer seg og dan­ner et sterkt nett­verk av fib­re og fange­de blod­cel­ler, som sten­ger så­råp­nin­gen.

3. IMMUNRESPONS

Im­muncel­ler strøm­mer til om­rå­det og ja­ger og dre­per alle bak­te­ri­er og ryd­der unna døde cel­ler og ska­det vev.

4. RE­PA­RA­SJON

Im­muncel­le­ne opp­mun­t­rer and­re cel­ler til å star­te re­pa­ra­sjo­ner. Støtte­nett­ver­ket un­der hud­en for­nyes, og det vokser nye cel­ler un­der så­ret.

5. MAKROFAG

Makrofag be­tyr «stor­eter». Dis­se cel­le­ne har an­sva­ret for å ryd­de unna pa­to­ge­ner og av­falls­stof­fer.

6. IM­MUN ANKOMST

Im­muncel­le­ne klem­mer seg ut av blod­ka­re­ne og inn i ve­vet i en pro­sess kalt eks­trava­sa­sjon (blod­ut­tre­del­se).

7. GRANULASJON

Det dan­ner seg nytt vev på skade­ste­det. I star­ten er det fullt kaos, før det blir or­den i sa­ke­ne.

8. BAK­TE­RI­ER

Et åpent sår kan føre til at pa­to­ge­ner (syk­doms­fram­kal­len­de or­ga­nis­mer) kan kom­me inn i kroppen.

9. FØLG STIENE

Im­muncel­le­ne trek­kes til så­ret av en hale av kje­mis­ke sig­na­ler.

10. ARRDANNELSE

Hvis lær­hud­en (mel­lom over- og un­der­hud­en) er ska­det, vil nye kol­la­gen­fi­bre re­pa­re­re den og etter­late et arr.

«Krop­pens førs­te for­svar er å trek­ke sam­men blod­ka­re­ne i det ak­tu­el­le om­rå­det for å mins­ke blod­ta­pet»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.