Å gjø­re feil set­ter hjer­nen på pau­se

Ny Vitenskap om Kroppen - - Kroppen I Arbeid Litt Av Hvert Om Kroppen -

Vi læ­rer alle av våre feil, men det tar leng­re tid enn vi tror. I et ny­lig eks­pe­ri­ment ble del­ta­ker­ne stilt en rek­ke spørs­mål. Hver gang de ga feil svar, sank sann­syn­lig­he­ten for å sva­re kor­rekt på det umid­del­bart på­føl­gen­de spørs­må­let med så mye som 10 %. Det­te er kjent som blind­het ut­løst av feil og vi­ser at men­neske­hjer­nens kog­ni­ti­ve funk­sjo­ner kan dis­tra­he­res mid­ler­ti­dig av at du gjør feil.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.