Hvor­for har iden­tis­ke tvil­lin­ger for­skjel­li­ge fin­ger­av­trykk?

Ny Vitenskap om Kroppen - - Kroppen I Arbeid Litt Av Hvert Om Kroppen -

Iden­tis­ke tvil­lin­ger har ikke iden­tis­ke fin­ger­av­trykk på grunn av må­ten fin­ger­av­trykk dan­nes på. Virv­le­ne og ryg­ge­ne dan­nes når hud­en pres­ses sam­men mens man lig­ger i ma­gen, akku­rat som land­mas­ser fol­des til ås­ryg­ger når de pres­ses sam­men. Ikke alt er helt likt for to fost­re i liv­mo­ren, selv om de har likt DNA. Hvor­dan bar­na lig­ger, leng­den på navle­stren­ge­ne, be­ve­gel­se­ne og hvor­dan de blir ut­satt for til­fel­di­ge hor­mon­va­ria­sjo­ner, vil være ulikt. Alle dis­se fak­to­re­ne på­vir­ker hvor­dan de iden­tis­ke tvil­lin­ge­nes fin­ger­av­trykk dan­nes, så selv om bar­na har man­ge lik­he­ter, vil de også være litt for­skjel­li­ge.

Du kan all­tid skil­le iden­tis­ke tvil­lin­ger fra hver­and­re ved hjelp av fin­ger­av­tryk­ke­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.