Du kan lide av na­tur­un­der­skudd

Ny Vitenskap om Kroppen - - Kroppen I Arbeid Litt Av Hvert Om Kroppen -

By­li­vet og den øken­de in­nen­dørs­til­væ­rel­sen gjør at man­ge av oss ikke er i kon­takt med na­tu­ren i hver­da­gen. Be­gre­pet «na­tur­un­der­skudds­syn­drom» ble lan­sert av en for­fat­ter i 2005, men ny­lig har det blitt en po­pu­lær be­teg­nel­se på de ne­ga­ti­ve virk­nin­ge­ne frem­med­gjø­rin­gen fra na­tu­ren har på vår men­ta­le helse. Royal Hor­ti­cul­tural Socie­ty an­be­fa­ler all kon­takt med na­tu­ren, fra potte­plan­ter og tu­rer i par­ken til søn­dags­tur i sko­gen, for å få bed­re helse.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.