Fin­nes det egent­lig «mann­li­ge» og «kvin­ne­li­ge» hjer­ner??

Ny Vitenskap om Kroppen - - Kroppen I Arbeid Litt Av Hvert Om Kroppen -

I 2015 le­det Daphna Jo­el ved Tel Aviv-uni­ver­si­te­tet i Is­rael et for­søk der Mri-bil­der fra mer enn 1400 uli­ke hjer­ner til­hø­ren­de både kvin­ner og menn ble un­der­søkt. Fors­ker­ne så på uli­ke ana­to­mis­ke trekk som stør­rel­se, vekt og vev­styk­kel­se i hjer­nens for­skjel­li­ge de­ler. De fant 29 re­gio­ner som ge­ne­relt har ulik stør­rel­se hos menn og kvin­ner. Imid­ler­tid fant de ved gransk­ning av hver in­di­vi­du­el­le hjerne­skann at mind­re enn 8 % av alle hjer­ner had­de alle trek­ke­ne som ty­pisk til­hø­rer ett be­stemt kjønn, etter­som fler­tal­let har en blan­ding av «mann­li­ge» og «kvin­ne­li­ge» egen­ska­per.

En ny stu­die av­vi­ser teori­en om at kvin­ner og menn har for­skjel­lig hjer­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.