Hva gjør blind­tar­men?

Ny Vitenskap om Kroppen - - Kroppen I Arbeid Litt Av Hvert Om Kroppen -

I medi­sins­ke kret­ser blir det fort­satt dis­ku­tert hvor­for vi har blind­tar­men, den lil­le tap­pen som er fes­tet til tykk­tar­men. Noen hev­der den er et ve­stig­i­alt or­gan som en gang hjalp oss med å for­døye sei­ge bla­der og bark, men som vi ikke tren­ger len­ger for­di vi har et let­te­re for­døye­lig kost­hold. Den­ne teori­en støt­tes for­di vi vet at det ikke er noe pro­blem å leve uten blind­tarm. Men and­re me­ner at or­ga­net er vik­tig for im­mun­for­sva­ret og tje­ner som et re­ser­voar for nyt­ti­ge tarm­bak­te­ri­er og hjel­per oss til ras­ke­re re­sti­tu­sjon etter syk­dom­mer.

«And­re me­ner at or­ga­net er vik­tig for im­mun­for­sva­ret»

Det er noe forsk­ning som an­ty­der at det kan ta leng­re tid å bli frisk etter syk­dom hvis man ikke har blind­tarm.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.