Myn­dig­he­te­nes helse­råd

Ny Vitenskap om Kroppen - - Mat Og Helse Ned I Vekt -

Det er i myn­dig­he­te­nes in­ter­es­se at så man­ge som mu­lig av na­sjo­nens inn­byg­ge­re hol­der seg fris­ke og i form, og på de­res an­be­fa­lings­lis­ter fin­ner du ver­ken ana­nasku­rer el­ler pulver­di­et­ter. Myn­dig­he­te­ne ope­re­rer med to vel­prøv­de råd: fy­sisk ak­ti­vi­tet og sunn mat. Iføl­ge Helse­di­rek­to­ra­tet er fy­sisk ak­ti­vi­tet et vik­tig og vel­do­ku­men­tert virke­mid­del i fore­byg­ging og be­hand­ling av over 30 uli­ke dia­gno­ser og til­stan­der. Tre­ning gir dess­uten bed­re hu­mør og hol­der hjer­nen ak­tiv. Når det gjel­der mat, skal du spi­se sunn hver­dags­mat og ha et va­riert kost­hold. Det­te gir deg et godt grunn­lag for god helse og bi­drar til at du får i deg næ­rings­stof­fe­ne du tren­ger. Et va­riert og sunt kost­hold kom­bi­nert med fy­sisk ak­ti­vi­tet i hver­da­gen re­du­se­rer ri­si­ko­en for blant an­net hjer­te- og kar­syk­dom­mer, type 2-dia­be­tes, høyt blod­trykk, fle­re for­mer for kreft, bein­skjør­het, tann­råte, over­vekt og fed­me.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.