Knekke­brød­di­et­ten

Ny Vitenskap om Kroppen - - Mat Og Helse Ned I Vekt -

Der­som du li­ke­vel sy­nes du tren­ger en di­ett, har pro­fes­sor Jø­ran Hjel­me­sæth et for­slag. Han kal­ler det knekke­brød­di­et­ten: Opp­skrif­ten er som føl­ger: Spis knekke­brød med va­riert på­legg til fro­kost, lunsj og kvelds­mat, og mid­dag med mye rent kjøtt, kyl­ling el­ler fisk. Ku­ren føl­ges hver dag men ikke i mer enn tre må­ne­der. – Den­ne er like ef­fek­tiv som dyre pulver­ku­rer el­ler man­ge and­re va­ri­an­ter som fin­nes, sier Hjel­me­sæth. Regne­styk­ket er slik: Hvis en per­son på 100 kilo spi­ser ca. 3000 ka­lo­ri­er om da­gen, vil en slik kur re­du­se­re inn­ta­ket til ca. 1000 ka­lo­ri­er om da­gen. På en uke be­tyr det 14 000 ka­lo­ri­er mind­re, noe som til­sva­rer nes­ten to kilo fett slan­ket bort. – Den førs­te uken vil vekt­re­duk­sjo­nen kun­ne bli 3–4 kilo etter­som det for­svin­ner 1–2 kilo vann fra kroppen, sier Hjel­me­sæth, som me­ner at man i lø­pet av 4–6 uker kan gå ned to­talt 10 kilo. Så gjel­der det bare å hol­de seg der. Husk at det sit­ter i ho­det!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.