Karbo­hy­dra­ter

Dis­se bio­lo­gis­ke bygge­klos­se­ne er en vik­tig mat­vare­grup­pe som vi må spi­se for å over­le­ve.

Ny Vitenskap om Kroppen - - Mat Og Helse Ned I Vekt -

Karbo­hy­dra­ter be­står av suk­ker, sti­vel­se og fib­er, og or­det «karbo­hy­drat» gir oss et lite hint om hvor­dan de er sam­men­satt. «Kar­bo» står for kar­bon, mens «hy­drat» hen­vi­ser til vann, i form av hydr­ok­sid­grup­per (OH-). De har den enk­le for­me­len CX(H2O)Y.

Karbo­hy­dra­ter de­les inn i fire ho­ved­ka­te­go­ri­er ba­sert på stør­rel­se. De enk­les­te er mono­sak­kari­der, el­ler «enk­le suk­ker­ar­ter». Dis­se enk­le bygge­klos­se­ne be­står av et lite an­tall kar­bon­ato­mer som er fes­tet til hydro­gen- og ok­sy­gen­ato­mer, og som om­fat­ter glu­ko­se, frukto­se og galakto­se. Så har vi di­sak­kari­de­ne, el­ler de «sam­men­sat­te suk­ker­ar­te­ne», som suk­ro­se og lakto­se. Dis­se er la­get av to enk­le suk­ker­ar­ter som er kob­let ende mot ende.

Til slutt har vi oli­go­sak­kari­der og po­lys­ak­kari­der, som be­tyr hen­holds­vis få og man­ge suk­ker­ar­ter. Oli­go­sak­kari­der er kje­der på mel­lom tre og seks suk­ker­ar­ter, og po­lys­ak­kari­der er enda leng­re, med kje­der av enk­le suk­ker­ar­ter som kan kob­les sam­men i tu­sen­tall.

Galakto­se

Den­ne enk­le suk­ker­ar­ten fin­nes for det mes­te bun­det til glu­ko­se, slik at den dan­ner lakto­se. Den kan også fin­nes på egen hånd i nøt­ter og er­ter.

Lakto­se

Lakto­se er «melke­suk­ker» og be­står av glu­ko­se og galakto­se som bin­des sam­men.

Fib­er

Noen lan­ge karbo­hy­dra­ter kan ikke bry­tes ned av for­døy­el­ses­sys­te­met. Sam­le­be­teg­nel­sen på dis­se er fib­er. De pas­se­rer gjen­nom hele for­døy­el­ses­sys­te­met og sør­ger for at musk­le­ne i tar­me­ne hol­der seg i be­ve­gel­se.

Suk­ro­se

Det­te er van­lig suk­ker. Det du har i mat­ska­pet og sø­ter teen med. Det er sam­men­satt av frukto­se og glu­ko­se.

Cel­lu­lo­se

Den­ne ty­pen karbo­hy­drat er en an­nen lang kje­de av glu­ko­se fra plan­ter, men den kan ikke for­døyes.

Maltose

Den­ne to­del­te suk­ker­ar­ten er la­get av to glu­kose­mo­le­ky­ler. Det kal­les av og til malt­suk­ker og fin­nes i korn.

Raf­fin­o­se

Det­te er en oli­go­sak­karid, med tre enk­le suk­ker­ar­ter kob­let sam­men i en kje­de. Det fin­nes i bøn­ner, kål, spi­rer og and­re grønn­sa­ker.

Glu­ko­se

Det er ikke ofte vi fin­ner ren glu­ko­se i mat­va­rer, men det er en vik­tig bygge­kloss i stør­re karbo­hy­dra­ter.

Frukto­se

Frukto­se blir også kalt «frukt­suk­ker» og er en en­kel suk­ker­art som fin­nes na­tur­lig i frukt og hon­ning.

«Kroppen vår er la­get for å fun­ge­re på suk­ker»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.