Her fin­ner du dem

Ny Vitenskap om Kroppen - - Mat Og Helse Ned I Vekt -

Karbo­hy­dra­ter fin­nes i man­ge fa­son­ger og stør­rel­ser i uli­ke mat­va­rer.

Mono­sak­kari­der

Det­te er de «enk­le suk­ker­ar­te­ne». De dan­ner struk­tu­rer med minst tre kar­bon­ato­mer som er ord­net på litt uli­ke må­ter, noe som på­vir­ker hvor­dan kroppen be­ar­bei­der dem.

Di­sak­kari­der

Det­te er de «sam­men­sat­te suk­ker­ar­te­ne», la­get av to enk­le suk­ker­ar­ter som er kob­let ende mot ende. De fin­nes i uli­ke va­ri­an­ter av­hen­gig av hvil­ke ty­per enk­le suk­ker­ar­ter de inne­hol­der. Kroppen de­ler dem opp i enk­le suk­ker­ar­ter før bruk.

Po­lys­ak­kari­der

Det­te er de «man­ge suk­ker­ar­te­ne», la­get av lan­ge kje­der med enk­le suk­ker­ar­ter, en­ten kob­let ende mot ende i kje­der, el­ler side mot side i sto­re for­grei­nin­ger. De kal­les av og til «lang­som­me» karbo­hy­dra­ter.

Sti­vel­se

Po­te­ter, hve­te og mais inne­hol­der mye av dis­se lang­som­me karbo­hy­dra­te­ne. Det er lan­ge kje­der med glu­ko­se som kun er la­get av plan­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.