Be­ve­gel­ses­be­drag

Ny Vitenskap om Kroppen - - Nysgjerrig? Optiske Illusjoner -

Hvor­dan kan hjer­nen lu­res til å tro at et stille­stå­en­de bil­de be­ve­ger seg?

Når du fo­ku­se­rer på en li­ten del av det­te bil­det, vil du tro­lig bare se et stille­stå­en­de møns­ter. Men hvis du ser på bil­det i sin hel­het, vil det pul­se­re og bli le­ven­de. Den­ne il­lu­sjo­nen er et re­sul­tat av må­ten vi opp­fat­ter lys og mør­ke på, i til­legg til de ras­ke be­ve­gel­se­ne i øyne­ne dine.

Kom­bi­na­sjo­nen av ly­se og mør­ke fel­ter i bil­det over­vel­der hjer­nen, og da blir de be­ve­gel­ses­føl­som­me de­le­ne lurt til å rea­ge­re slik de vil­le rea­ge­re på ekte be­ve­gel­se. Si­den hjer­nen er skrudd sam­men slik at den opp­fat­ter ly­se far­ger ras­ke­re enn mør­ke, ser møns­te­ret ut til å be­ve­ge seg mot de ly­se­re ny­an­se­ne i midt­en.

Den­ne ef­fek­ten blir enda mer ty­de­lig av ras­ke øye­be­ve­gel­ser kalt sak­ka­der. Hver gang øyet gjør en slik bit­te li­ten be­ve­gel­se, blir bil­det som sen­des til nett­hin­nen for­ny­et, og den blir over­vel­det på nytt og på nytt. Hvis du stop­per sak­ka­de­ne, vil hjer­nen få tid til å til­pas­se seg, og il­lu­sjo­nen blir sva­ke­re.

«Hjer­nen kan lett lu­res av om­gi­vel­se­ne»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.