Krop­pens su­per­san­ser og su­per­kref­ter

Krop­pens

Ny Vitenskap om Kroppen - - Innhold -

Kroppen til­pas­ser seg hele ti­den, og gen­etis­ke va­ria­sjo­ner gir oss su­per­kref­ter.

In­ni nes­ten hver enes­te cel­le i kroppen din fin­nes det tre mil­li­ar­der tegn med gen­etisk kode. Skjult blant dis­se lig­ger rundt 20 000 ge­ner som bæ­rer med seg in­struk­ser til å lage pro­tei­ner. Noen la­ger struk­tu­rel­le stil­la­ser, som kol­la­ge­net i hud­en. And­re er en­zy­mer som sty­rer krop­pens kje­mi. Noen er bud­brin­ge­re som over­fø­rer sig­na­ler, og and­re er in­volvert i trans­port el­ler lag­ring av sub­stan­ser som skal inn og ut av cel­ler og vev.

Når cel­ler de­les for å dan­ne sper­ma og egg, må alle de tre mil­li­ar­der teg­ne­ne ko­pie­res for å kun­ne over­fø­res til nes­te ge­ne­ra­sjon, og i den­ne pro­ses­sen fore­kom­mer det nød­ven­dig­vis feil. Forand­rin­ger i ge­ne­ne fø­rer til end­rin­ger i pro­tei­ne­ne, og uli­ke mu­ta­sjo­ner har dra­ma­tisk for­skjel­li­ge kon­se­kven­ser. Se for deg at den­ne set­nin­gen er et gen: «In­gen er så bruk­bar som po­te­ten.» Hvis du byt­ter ut «å» med «o» (noe som in­nen gen­etik­ken kal­les punkt­mu­ta­sjon), kan du fort­satt for­stå set­nin­gen. Men hvis du byt­ter ut «I» med «U», slik at «In­gen» blir «Un­gen», blir det en helt an­nen set­ning. Det­te er en «mis­sen­se»-mu­ta­sjon.

Noen gan­ger set­tes det et brått punkt­um halv­veis inn i set­nin­gen, slik som i «In­gen er så.» Det­te kal­les en «non­sens­mu­ta­sjon», og den for­kor­ter pro­tei­net. I and­re til­fel­ler inn­set­tes el­ler fjer­nes bok­sta­ver midt i ko­den. Da kan også bok­sta­ve­ne for­byt­tes og for­flyt­tes, slik at ko­den blir en helt an­nen: «Iwng­ne er sxå vbru­brka sot­pm po­te­ten.» Det­te kal­les en ramme­skifte­mu­ta­sjon. De­ler av ge­ner, el­ler hele ge­ner, kan også bli dup­li­sert, helt fjer­net el­ler krys­set sam­men.

Ikke alle sli­ke feil er av det gode, men dis­se mu­ta­sjo­ne­ne er også evo­lu­sjo­nens driv­kraft. Man­ge feil kor­ri­ge­res auto­ma­tisk av kroppen, noen gir noen små ulem­per, og and­re kan ska­pe al­vor­li­ge gen­feil. Men noen av dem kan vise seg å være for­del­ak­ti­ge, og noen enda fær­re kan gi uven­te­de su­per­kref­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.