Hu­dens san­ser

Hvor­dan fan­ger hud­en opp sig­na­ler fra om­ver­de­nen?

Ny Vitenskap om Kroppen - - Innhold -

Hud­en bru­ker uli­ke de­tek­to­rer (kalt san­se­re­sep­to­rer) som for­tel­ler hjer­nen om trykk og smer­te, var­me og kul­de og et lett strøk og et hardt dytt. Dis­se re­sep­to­re­ne er spe­sial­til­pas­se­de nerve­en­der, og man­ge er pak­ket inn i fle­re lag med vev som hjel­per dem til å fun­ge­re på uli­ke må­ter. Du har sli­ke san­se­re­sep­to­rer rundt om på hele kroppen, med eks­tra man­ge på fing­re, føt­ter og lep­per enn and­re ste­der. Noen san­se­re­sep­to­rer rea­ge­rer raskt for de­ret­ter å slut­te å rea­ge­re, slik at du kan ven­ne deg til for­nem­mel­ser som ikke tren­ger kon­stant over­våk­ning, for ek­sem­pel fø­lel­sen av klær mot hud­en. And­re fort­set­ter å sen­de sig­na­ler, slik at du hele ti­den er klar over for­nem­mel­sen.

«Du har sli­ke san­se­re­sep­to­rer rundt om på hele kroppen, men eks­tra man­ge på fing­re­ne»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.