Slik le­ges et sår

Det trengs en hel hær av cel­ler for å re­pa­re­re kutt og sår.

Ny Vitenskap om Kroppen - - Innhold -

Hel­bre­del­sen av sår skjer i fire fa­ser: he­mo­sta­se, in­flam­ma­sjon, pro­li­fe­ra­sjon og gjen­opp­byg­ging. He­mo­sta­se be­tyr «å stop­pe blod» på gresk, og det er den førs­te, vik­ti­ge fa­sen når man skal luk­ke et sår. Krop­pens førs­te for­svar er å trek­ke sam­men blod­ka­re­ne i det ak­tu­el­le om­rå­det for å mins­ke blod­ta­pet. Blod­pla­te­ne be­gyn­ner så å kle­be seg til det eks­po­ner­te ve­vet, noe som ak­ti­ve­rer fle­re blod­pla­ter til å klum­pe seg sam­men og tet­te åp­nin­gen.

Når prop­pen er på plass, dan­nes det et git­ter av fib­rin­fi­bre rundt den. De fan­ger opp pas­se­ren­de blod­cel­ler og dan­ner en ro­bust klump som hol­der så­ret luk­ket til det kan re­pa­re­res. Den­ne pro­ses­sen tar bare noen mi­nut­ter, og så fort blød­nin­gen er stop­pet, ut­vi­der de lo­ka­le blod­åre­ne seg igjen. Da kan im­muncel­le­ne nå fram til om­rå­det og star­te de nød­ven­di­ge re­pa­ra­sjo­ne­ne. Det­te trin­net kal­les in­flam­ma­sjon.

De hvi­te blod­cel­le­ne ryd­der bort døde cel­ler og kvit­ter seg med ska­det vev. De jak­ter på pa­to­ge­ner (syk­doms­fram­kal­len­de or­ga­nis­mer) som kan ha kom­met inn i så­ret, og øde­leg­ger dem ved å spi­se dem opp. Det kal­les fago­cyto­se. Blod­cel­le­ne for­be­re­der i til­legg om­rå­det for re­pa­ra­sjons­fa­sen som også kal­les pro­li­fe­ra­sjons­fa­sen.

Im­mun­sys­te­met opp­mun­t­rer de lan­ge spole­for­me­de cel­le­ne som kal­les fib­ro­blas­ter, til å be­gyn­ne å gjen­opp­byg­ge ramme­ver­ket av kol­la­gen som hol­der det sun­ne ve­vet sam­men. På top­pen av så­ret star­ter over­flate­cel­le­ne å dele seg og flyt­te på seg for å dek­ke åp­nin­gen. Det be­gyn­ner å dan­ne seg nye blod­årer, og etter hvert som ve­vet le­ges, trek­ker myo­fi­bro­blas­ter i kan­te­ne på så­ret for å luk­ke hul­let. Når den­ne fa­sen er full­ført, er det på tide med gjen­opp­byg­ging. Ramme­ver­ket som er byg­get av fib­ro­blas­te­ne blir flyt­tet på, og alle unød­ven­di­ge cel­ler som ble dan­net i hel­bre­del­ses­pro­ses­sen, blir fjer­net på en trygg måte.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.