Ned i vekt?

Glem di­et­te­ne og sats hel­ler på å få en sunn og frisk kropp. Re­sul­ta­tet kom­mer ga­ran­tert til å bli en gla­de­re og mer for­nøyd deg – og vipps skal du se at noen av ki­lo­ene for­svin­ner også.

Ny Vitenskap om Kroppen - - Innhold - Tekst: Hei­di Pet­ter­sen

« Deg har all­tid tenkt at hvis jeg blir tynn, så blir jeg lyk­ke­lig. Så ble jeg vel­dig tynn, men slan­ket bort hele per­son­lig­he­ten min. Så be­stem­te jeg meg for å bli tykk igjen (...) Nå vei­er jeg 83 kilo og har ald­ri hatt det bed­re», skrev ko­mi­ker Chris­ti­ne Koht i et inn­legg på Face­bo­ok i 2015. Inn­leg­get fikk stor opp­merk­som­het, ble likt og delt hundre­vis av gan­ger og ble om­talt i en rek­ke medi­er.

Og det er kan­skje slik det opp­le­ves for fle­re. Skal vi dri­ve på og stre­ve med å gå ned noen kilo i vekt? Prø­ve den ene di­et­ten etter den and­re; Fe­don, lav­kar­bo, 5:2, high fat low carb, ke­to­gen og pa­leo. Reg­ler for når, hvor og hva du skal spi­se, og enda vik­ti­ge­re: Hva du ikke skal spi­se. Hva gjør det med triv­se­len? Mat­gle­den? Livs­gle­den? Helsen? Er det egent­lig bed­re å la være? Fle­re fors­ke­re me­ner det.

Ikke prøv å gå ned i vekt

Jø­ran Hjel­me­sæth, pro­fes­sor i medi­sin ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo og le­der av Sen­ter for sy­ke­lig over­vekt ved Syke­hu­set i Vest­fold, sier at der­som man er over­vek­tig – men har en kropps­masse­in­deks på un­der 30 – så bør man ikke prø­ve å gå ned i vekt. Man bør hel­ler prø­ve å hol­de seg der man er. – Det fin­nes ikke noen forsk­ning som til­si­er at man får en helse­ge­vinst av å gå ned i vekt der­som man er noe over­vek­tig. Det kan hen­de det løn­ner seg – men per i dag er det in­gen grunn til å tro det. Det er det in­ter­na­sjo­nal enig­het om, sier medi­sin­pro­fes­so­ren.

Grun­nen til det­te er at jo mer du går ned i vekt, desto vans­ke­li­ge­re er det å bli der for­di kroppen går inn i et spare­bluss­mo­dus, hvor kroppen gjer­ne vil bli væ­ren­de på den vek­ten du har. Når du prø­ver å re­du­se­re den, set­ter kroppen inn til­tak som for ek­sem­pel søt­sug og la­ve­re for­bren­ning. Han un­der­stre­ker at an­be­fa­lin­gen gjel­der dem med noe over­vekt, ikke folk med fed­me.

Livs­stils­end­ring bed­re enn vekt­ned­gang

Fors­ker­ne Lin­da Ba­con og Lucy Aph­ramor går enda len­ger. De me­ner at forsk­nin­gen de­res un­der­byg­ger Haes-kon­sep­tet – Health at eve­ry size, og at selv ikke folk med fed­me skal slan­kes, men at man uan­sett vekt bør sat­se på å få bed­re helse. Fors­ker­ne me­ner at de fles­te in­di­ka­to­re­ne på helse, som blod­trykk, blod­suk­ker og fett­pro­fil i blo­det, kan for­bed­res ved livs­stils­end­rin­ger, uav­hen­gig av vekt­ned­gang.

Iføl­ge Ba­con og Aph­ramor er nem­lig slanke­fo­ku­set i seg selv en helse­trus­sel. Man øns­ker å gå ned i vekt, star­ter med friskt mot, og mis­lyk­kes. Går i gang med ny di­ett, og

«Den gjeng­se opp­fat­ning er at tyk­ke kan bli tyn­ne, de må bare ta seg sam­men litt»

mis­lyk­kes igjen. De me­ner at jojo-slan­kin­gen er helse­ska­de­lig, og at den som of­test ikke har an­net re­sul­tat enn stress og mis­nøye med kroppen. Den­ne mis­nøy­en kun­ne man tro at fikk folk til å pen­se over på en sun­ne­re livs­stil, men den ser hel­ler ut til å få folk til å gjø­re nye, dår­li­ge livs­stil­svalg, me­ner fors­ker­ne. «Jeg kan like gjer­ne spi­se den sjo­ko­la­den, det spil­ler in­gen rol­le, jeg blir uan­sett ikke tyn­ne­re av å la være …» På top­pen kom­mer alle for­dom­me­ne rundt over­vek­ti­ge. Den gjeng­se opp­fat­nin­gen er at tyk­ke kan bli tyn­ne, de må bare ta seg sam­men litt.

Pro­fes­sor Jø­ran Hjel­me­sæth er også til­hen­ger av livs­stils­end­ring og sun­ne­re kropp, hel­ler enn nød­ven­dig­vis en tyn­ne­re kropp. – Der­som jeg var over­vek­tig og øns­ket bed­re helse, vil­le jeg hel­ler sat­set på å trim­me og spi­se sun­ne­re, uten å ten­ke på å gå ned i vekt. Det bes­te er å være nor­mal­vek­tig og i god form, men de som er over­vek­ti­ge, kan få en kjempe­ge­vinst bare ved å spi­se for­nuf­tig og sør­ge for å være mye i ak­ti­vi­tet. Det er kan­skje minst like vik­tig å være i god form som å være slank, sier han. – Ha bed­re helse og vektsta­bi­li­se­ring som mål, ikke vekt­re­duk­sjon, an­be­fa­ler han.

Alt sit­ter i ho­det

– Alt sit­ter i ho­det, me­ner psy­ko­log ved din­psy­ko­log.no Hans-pet­ter Kar­stad, som bru­ker te­ra­pi som sin be­hand­lings­me­to­de for å hjel­pe folk som vil ned i vekt. Han me­ner at selve må­let om å gå ned i vekt fø­rer til stress, som igjen gjør at vi en­ten hol­der vek­ten el­ler går opp i vekt.

Kar­stad un­der­stre­ker at noen er over­vek­ti­ge på grunn av psy­kis­ke li­del­ser, og for den­ne grup­pen gjel­der egne be­hand­lings­me­to­der. For and­re som el­lers er fris­ke, men som øns­ker å gå ned i vekt, me­ner Kar­stad at det bes­te man kan gjø­re, er å prø­ve å sty­re tan­ke­ne. Hvis du får lyst på noe du vet er usunt, skal du leg­ge mer­ke til tan­ken og ven­te til su­get går over. Det­te kan tre­nes opp. Etter en stund mer­ker du kan­skje at du li­ke­vel ikke har så lyst på den sjo­ko­la­den, men at du fak­tisk er sul­ten og tren­ger mat. Han an­be­fa­ler også å ut­set­te tan­ker om søt­sa­ker. I mel­lom­ti­den bør du bru­ke ti­den på å være litt i ak­ti­vi­tet.

– Bestem deg for å ut­set­te tan­ken på den sjo­ko­la­den til se­ne­re på da­gen. Bestem deg for et tids­punkt, og når tids­punk­tet kom­mer, vil du an­ta­ke­lig ikke hus­ke å ten­ke den tan­ken. Der­som du li­ke­vel hus­ker på det, kan du gi deg selv noen mi­nut­ter til å pla­ge deg selv med tan­ken, før du ut­set­ter den igjen. På den må­ten vil opp­tatt­he­ten av det usun­ne bli sva­ke­re, og du vil mer­ke at du hel­ler tar valg som er gode for deg – at du vel­ger å spi­se sunt og be­ve­ge deg.

Kar­stad un­der­stre­ker igjen at rå­de­ne kan hjel­pe for men­nes­ker som ikke er over­vek­ti­ge på grunn av psy­kis­ke li­del­ser.

En god rund­dans

Når det gjel­der å gå ned i vekt, fin­nes det uen­de­lig man­ge råd og me­nin­ger. Dis­ku­sjo­ne­ne flo­re­rer. Men ab­so­lutt alle er eni­ge om én ting: En sunn livs­stil og en sterk og sunn kropp er bra. Det er ikke til å kom­me bort fra. Og hvis du i til­legg er glad og for­nøyd med den gode, sun­ne kroppen du har, i ste­det for de­pri­mert og lei deg for at du ikke vei­er noen kilo mind­re – ja, da er du in­ne i en god rund­dans som bare vil føre til gode tan­ker og hvem vet – fær­re kilo før du aner det.

«Etter en stund mer­ker du kan­skje at du li­ke­vel ikke har så lyst på den sjo­ko­la­den, men at du fak­tisk er sul­ten og tren­ger mat»

«En sunn livs­stil og en sterk og sunn kropp er bra»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.