Med mat som medi­sin

Helse i hver munn­full

Ny Vitenskap om Kroppen - - Innhold -

Kroppen er utro­lig kom­pleks, og må­ten den bru­ker vi­ta­mi­ner og mik­ro­næ­ringstof­fer på er sam­stemt og fin­inn­stilt. De for­skjel­li­ge vi­ta­mi­ne­ne og mi­ne­ra­le­ne tren­ger hver­and­re for å vir­ke, og det er tar­men som er skapt for å ta opp dis­se næ­ringstof­fe­ne. Tar­men er la­get for å for­døye mat, ikke pil­ler, og der­for er mat det bes­te for kroppen. Med et na­tur­lig, va­riert og sunt kost­hold gir du kroppen op­ti­ma­le for­hold for å få god psy­kisk og fy­sisk helse li­vet ut.

Vi forstår sta­dig mer om hvor­dan ge­ner og mil­jø på­vir­ker helsen, og hva vi kan gjø­re noe med. Vi ser at man­ge av syk­dom­me­ne og pla­ge­ne som ram­mer oss i ves­ten, blir på­vir­ket av vår livs­stil ,og der­for kal­ler vi dem livs­stil­syk­dom­mer. Det­te kan være ko­ro­nar hjerte­syk­dom (hjerte­in­farkt og an­gi­na), hjerne­slag, høyt blod­trykk, vis­se ty­per kreft, bein­skjør­het, de­pre­sjon og auto­im­mu­ne syk­dom­mer som type 2-dia­be­tes, ledd­gikt og lavt stoff­skif­te. I fat­ti­ge land, uten ver­ken inn­lagt vann, toa­lett el­ler vaske­ma­ski­ner, får ikke folk dis­se syk­dom­me­ne. De vik­tigs­te fak­to­re­ne i vår livs­stil er kost­hold, fy­sisk ak­ti­vi­tet, stress og søvn.

Mat for hjer­nen

Kroppen be­står av ma­ten vi spi­ser, og skal kroppen ha det bra, må hjer­nen ha det bra. Den er det mest avan­ser­te, men også sår­ba­re or­ga­net i kroppen. Der­for er det sær­lig vik­tig at hjer­nen får de bygge­stei­ne­ne og det driv­stof­fet den tren­ger. Ny­ere forsk­ning har dess­uten vist at det er stor sam­men­heng mel­lom kost­hold, hjerne­ka­pa­si­tet og psy­kisk helse. Du kan alt­så få bed­re hu­kom­mel­se, stør­re kon­sen­tra­sjon, bed­re hu­mør og mind­re stress.

Fle­re fors­ke­re pe­ker på hvil­ken sen­tral rol­le op­ti­malt kost­hold har for å fore­byg­ge psy­kis­ke li­del­ser. Sam­men med gen­etisk dis­po­si­sjon, miljø­fak­to­rer og livs­stil fø­rer kost­hold til bio­kje­mis­ke uba­lan­ser i hjer­nen. Symptomer på det­te er hu­kom­mel­ses­svikt, dår­lig kon­sen­tra­sjon – el­ler hy­per­ak­ti­vi­tet, ned­stemt­het og angst. Hjer­nen be­står ho­ved­sa­ke­lig av fett, pro­tei­ner og vann. Det­te er de bygge­stei­ne­ne hjer­nen tren­ger. Pro­tei­ner får du for ek­sem­pel fra kjøtt, egg, fisk og soya­bøn­ner. Det er spe­si­elt vik­tig å få i seg de fett­sy­re­ne kroppen ikke kla­rer å lage selv: omega-3 og omega- 6. Det får du fra fet fisk, tran, nøt­ter og frø, men også egg og kjøtt­mat. For å vir­ke op­ti­malt tren­ger hjer­nen jevn til­før­sel av blod­suk­ker, ikke kraf­ti­ge sving­nin­ger som man får av å spi­se tom­me karbo­hy­dra­ter og suk­ker.

Mat mot de­pre­sjon og stress

Ved de­pre­sjon har man­ge lavt se­re­ton­in­nivå i hjer­nen. Det­te på­vir­ker stem­nings­leiet, ag­gre­sivi­tet og kon­sen­tra­sjon. Du øker ut­skil­lel­sen av ek­sis­te­ren­de sero­to­nin når du spi­ser karbo­hy­dra­ter, men for å lage mer sero­to­nin tren­ger du pro­tein­rik mat og helst fet fisk med omega-3 og mi­ne­ra­let se­len. Når du stres­ser, kan im­mun­sys­te­met tren­ge litt hjelp, og da vil C-vi­ta­mi­ner hjel­pe kroppen. Kroppen bru­ker også mye mag­ne­si­um når du stres­ser, og der­for er det lurt å spi­se mand­ler el­ler gress­kar­frø før du går til sengs.

Ja-mat: pro­tei­ner B-vi­ta­mi­ner omega-3 og omega-6

Ja-mat: nøt­ter og frø kjøtt, fisk, fugl, egg drikk vann og grønn­sak­sjuice

Nei-mat: belg­fruk­ter (soya) melke­suk­ker/ melke­pro­duk­ter (bruk klar­net smør) korn karbo­hy­dra­ter/ suk­ker

Auto­im­mu­ne syk­dom­mer

En stor grup­pe av livs­stil­syk­dom­me­ne er de auto­im­mu­ne. Det­te er syk­dom­mer der im­mun­sys­te­met slår seg vrangt og be­gyn­ner å an­gri­pe egen kropp. Kroppen din be­kjem­per noe – en in­fek­sjon, et gift­stoff, et al­ler­gen el­ler en stress­re­spons – og kan om­di­ri­ge­re sine fiendt­li­ge an­grep til led­de­ne, hjer­nen, skjold­brusk­kjer­te­len, tar­men, hud­en din, el­ler noen gan­ger hele kroppen.

Uan­sett om det er skjold­brusk­kjer­te­len (stoff­skif­te), buk­spytt­kjer­te­len (dia­be­tes) el­ler en an­nen del av kroppen som er un­der an­grep, er det im­mun­sys­te­met du må få kon­troll over. Selv om kost­hold ale­ne ikke er noen mi­ra­kel­kur, kan man fore­byg­ge og for­bed­re egen helse ved å være mer be­visst på hva man spi­ser. I til­legg må man leg­ge vekt på mage- og tarm­helse, mind­re stress og mer søvn.

Fle­re stu­di­er vi­ser at lave ni­vå­er av vi­ta­min D er for­bun­det med lavt stoff­skif­te, in­su­lin­re­sis­tens og stress i kroppen. Det er også vik­tig å få i seg mye anti­ok­si­dan­ter som vi­ta­min C, A og E. Til­skudd av se­len kan dess­uten re­du­se­re anti­stof­fer. Det man sø­ker, er et op­ti­malt kost­hold som gir bed­re tarm­funk­sjon og mind­re be­ten­nel­se i kroppen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.