Gjen­bruk av plast­flas­ker

Kan det være far­lig å skyl­le plast­flas­ker og bru­ke dem om igjen?

Ny Vitenskap om Kroppen - - Innhold -

Bak­te­ri­er kan vokse på plast­over­fla­ter, så det er vel­dig vik­tig at du vas­ker plast­flas­ker og and­re drikke­flas­ker før du bru­ker dem på nytt. Bruk flaske­kost og varmt såpe­vann, da kom­mer du let­te­re til i alle kri­ker og kro­ker. Men hus­ke at sli­ke plast­flas­ker van­lig­vis er la­get av tynn po­ly­e­ty­lenter­eftalat (PET), en plast­type som etter hvert vil bli full av små sprek­ker. Dis­se sprek­ke­ne gir bak­te­ri­e­ne man­ge små gjemme­ste­der der de kan for­me­re seg.

Du har kan­skje hørt ryk­ter om at kom­po­nen­ter fra plas­ten etter hvert lek­ker ut i flas­kens inn­hold? I Nor­ge re­gu­le­rer mat­til­sy­net og Eu-kom­mi­sjo­nen em­ba­la­sje som kom­mer i kon­takt med mat og drik­ke. Det er de som la­ger re­gel­ver­ket som be­stem­mer hvil­ke ty­per plast som kan bru­kes, og meng­den plast som kan over­fø­res til ma­ten vår uten at det er helse­ska­de­lig.

Bis­fe­nol A (BPA) er det kje­mis­ke stof­fet som of­test nev­nes i den­ne sam­men­hen­gen, men fore­lø­pig fin­nes det in­gen be­vis for at den­ne plas­ten er far­lig for men­nes­ker. Dess­uten bru­kes BPA ute­luk­ken­de ved pro­duk­sjon av har­de po­ly­kar­bo­nat­flas­ker og fin­nes der­med ikke i de myke en­gangs­flas­ke­ne. Der­som du er be­kym­ret, er det fullt mu­lig å kjø­pe en flas­ke av glass el­ler alu­mi­ni­um. Den kan bru­kes i det uen­de­li­ge og inne­hol­der in­gen ska­de­li­ge stof­fer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.