Blir man søv­nig av mag­ne­si­um?

Ny Vitenskap om Kroppen - - Innhold -

Mag­ne­si­um har noen anti-angst- og mus­kel­av­slap­pen­de egen­ska­per som kan ten­kes å kun­ne hjel­pe folk med å sov­ne. Mag­ne­si­um er fak­tisk in­volvert i hundre­vis av pro­ses­ser i kroppen din, fra bein­helse til nerve­funk­sjo­ner, men at du so­ver bed­re når du har tatt mag­ne­si­um, er ikke støt­tet av forsk­ning ennå. Det er ut­ført et lite an­tall for­søk, og dis­se har bare vist små for­de­ler ved å ta mag­ne­si­um mot søvn­løs­het. Det er vik­tig at du har nok mag­ne­si­um i kroppen, men de fles­te får dek­ket det dag­li­ge be­ho­vet gjen­nom kostholdet. Der­for er det ikke all­tid nød­ven­dig å ta kost­til­skudd. Grøn­ne blad­grønn­sa­ker, nøt­ter og frø er alle gode kil­der til mag­ne­si­um.

«Det er ut­ført et lite an­tall for­søk, og dis­se har bare vist små for­de­ler ved å ta mag­ne­si­um mot søvn­løs­het»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.