Hva er hånd­var­me­re?

Lær om de kje­mis­ke re­ak­sjo­ne­ne som hol­der hen­de­ne dine var­me i kul­den.

Ny Vitenskap om Kroppen - - Innhold -

Når du gjer­ne vil var­me hen­de­ne dine i kul­den, er det to ho­ved­ty­per du kan vel­ge mel­lom. En­gang­s­var­me­re bru­ker en re­ak­sjon kalt ok­si­da­sjon, den sam­me pro­ses­sen som la­ger rust. Når du fjer­ner pak­nin­gen, vil det sive inn ok­sy­gen fra luf­ten gjen­nom bit­te små hull i po­sen, og da ok­si­de­rer jern­pulve­ret in­ne i po­sen og ska­per var­me. Det er til­satt salt for å fram­skyn­de re­ak­sjo­nen, mens kar­bon er med på å spre var­men jevnt. Leir­mi­ne­ra­let ver­micu­litt hind­rer var­men i å for­svin­ne for raskt.

Gjen­bruk­ba­re hånd­var­me­re bru­ker en helt an­nen, og re­ver­si­bel, kje­misk re­ak­sjon. In­ne i po­sen er det en li­ten me­tall­pla­te om­gitt av en over­met­tet opp­løs­ning av na­triu­mac­etat­krys­tal­ler opp­løst i vann. Den fly­ten­de na­triu­mac­etat-opp­løs­nin­gen kla­rer å hol­de på varme­ener­gi­en som ble brukt til å løse den opp. Når me­tall­pla­ten knek­kes, gjø­res den om til fast form og av­gir var­me til hen­de­ne dine. For å bru­ke den på nytt må pak­nin­gen ko­kes i vann. Det re­ver­se­rer den kje­mis­ke re­ak­sjo­nen, og na­triu­mac­te­ta­krys­tal­le­ne går til­ba­ke til fly­ten­de form.

«En­gang­s­var­me­re bru­ker en re­ak­sjon kalt ok­si­da­sjon, den sam­me pro­ses­sen som la­ger rust»

Hånd­var­mer­ne ble opp­rin­ne­lig skapt av den ja­pans­ke opp­fin­ne­ren Ni­ichi Mato­ba i 1923.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.