Hvor­dan vir­ker per­ma­nent?

Hem­me­lig­he­ten bak per­fek­te krøl­ler lig­ger i kje­mi­en.

Ny Vitenskap om Kroppen - - Innhold -

Per­ma­nent er en hår­fri­sy­re vi kan ska­pe ved å ut­nyt­te hå­rets kje­mis­ke egen­ska­per. Hår er la­get av fla­te, over­lap­pen­de cel­ler som dek­ker en kjer­ne av fib­re. Dis­se fib­re­ne er la­get av et pro­tein kalt ke­ra­tin. Ke­ra­tin be­står av små en­he­ter som er vevd sam­men i spi­ra­ler av to og to hår­strå. Fire og fire spi­ra­ler er så tvun­net sam­men, og dis­se er skjø­tet ende mot ende og dan­ner struk­tu­rer kalt pro­fi­la­men­ter. Åtte pro­fi­la­men­ter sam­men blir til mikro­fi­la­men­ter, som igjen li­mes sam­men til hår­strå av fett­hin­ne­ne i de spin­del-for­me­de cel­le­ne.

Det er dis­se struk­tu­re­ne som er hem­me­lig­he­ten bak krøl­ler.

Ke­ra­tin­mo­le­ky­ler inne­hol­der en kom­po­nent kalt cys­tein. Det er en amino­syre, en av bygge­stei­ne­ne i pro­tein, og den inne­hol­der svo­vel. Svo­vel fra en cys­tein kan dan­ne et sterkt bånd til svo­vel fra en an­nen cys­tein, noe som in­ne­bæ­rer at ke­ra­tin­mo­le­ky­ler ved si­den av hver­and­re kan kob­les sam­men. Av­hen­gig av hvor dis­se for­bin­del­se­ne la­ges, så kan hå­ret bli rett el­ler tvin­nes i korke­trek­ke­re.

Når man tar per­ma­nent, bru­kes et kje­mi­kal kalt am­mo­ni­um thiogly­co­la­te som bry­ter den­ne for­bin­del­sen, og hå­re­ne kan for­mes til nye fa­son­ger. De­ret­ter til­set­tes hydro­gen­per­ok­sid slik at nye for­bin­del­ser kan dan­nes, og hå­ret får krøl­ler som va­rer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.