Me­di­si­ner og mat

Ny Vitenskap om Kroppen - - Innhold -

Når du svel­ger en tab­lett, må de ak­ti­ve in­gre­di­en­se­ne i me­di­si­nen kom­me seg inn i blod­om­lø­pet ditt. Tab­let­te­ne blir ikke len­ge i mun­nen, og slim­hin­ne­ne i mage­sek­ken er tyk­ke, så de fles­te me­di­si­ner blir først tatt opp i kroppen når de kom­mer til tynn­tar­men. Det be­tyr at tab­let­te­ne må over­le­ve tu­ren gjen­nom førs­te del av for­døy­el­ses­sys­te­met uten ska­der. Spi­ser du mat sam­ti­dig, vil meng­den mage­syre og ut­skil­lel­se av for­døy­el­ses­en­zy­mer øke. Noen me­di­si­ner kan der­for bli øde­lagt hvis de tas sam­men med mat. And­re mat­va­rer, f.eks. grape­frukt, ba­na­ner og grøn­ne grønn­sa­ker, kan på­vir­ke de ak­ti­ve in­gre­di­en­se­ne og øde­leg­ge ef­fek­ten. Noen me­di­si­ner tas bed­re opp sam­men med mat, og for noen kan mat hind­re kval­me el­ler ska­de på mage­sek­ken. Vei­led­nin­gen for uli­ke me­di­si­ner er av­hen­gig av in­gre­di­en­se­ne, så det er all­tid best å høre på råd fra le­gen og å lese pak­nings­ved­leg­get nøye.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.