Er vi­rus le­ven­de?

Er dis­se bio­lo­gis­ke snyl­ter­ne en livs­form?

Ny Vitenskap om Kroppen - - Innhold -

Det førs­te vi­ru­set som ble opp­da­get, var to­bakk­mo­sa­ikk­vi­ru­set i 1892, og stri­den rundt klas­si­fi­se­rin­gen som le­ven­de el­ler ikke le­ven­de har vært ak­tiv si­den den gang.

De­bat­ten drei­er seg om det fak­tum at vi­rus ikke kan over­le­ve uten en vert, og de kla­rer ikke å gjen­nom­føre selv de enk­les­te, bio­lo­gis­ke pro­ses­se­ne ale­ne. Det er for­di et vi­rus i ho­ved­sak er en iso­lert, fritt vand­ren­de Dna-tråd uten sin egen cel­le Et vi­rus kan ikke ska­pe ener­gi og kan ikke re­pro­du­se­re el­ler ut­vik­le seg ale­ne. el­ler egne meta­bols­ke pro­ses­ser. Der­med har den ikke en egen cel­le el­ler en­zy­mer som trengs til kje­mis­ke re­ak­sjo­ner for å skaf­fe ener­gi.

Trå­den med nuk­lein­syre er van­lig­vis bare mel­lom 3 og 400 ge­ner lang, og for å over­le­ve må den ha en vert som kan pro­du­se­re og gjen­nom­føre de kje­mis­ke re­ak­sjo­ne­ne den tren­ger for å leve.

Når et vi­rus når fram til en cel­le, kla­rer det å kom­me seg på inn­si­den og skaf­fe seg gra­tis skyss sam­men med ver­tens DNA. De­ret­ter kob­ler det seg til ver­tens DNA og bru­ker det til å hol­de seg i live. Her kan vi­ru­set re­pro­du­se­re seg med cel­lens kode for å lage nye ko­pi­er. Så bry­ter det ut av cel­le­ne når den er full­stap­pet av ko­pier­te vi­rus.

For øye­blik­ket støt­ter de fles­te fors­ker­ne teori­en om at vi­rus ikke kan be­teg­nes som le­ven­de. Man er imid­ler­tid eni­ge om at hvis de klas­si­fi­se­res om en livs­form, så er det den enk­les­te for­men som vi hit­til har opp­da­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.