Multi­re­sis­tent apo­ka­lyp­se

Går vi mot en fram­tid hvor in­fek­sjo­ner er im­mu­ne mot be­hand­ling?

Ny Vitenskap om Kroppen - - Innhold -

Vi har et al­vor­lig pro­blem. Si­den ti­de­nes mor­gen har men­nes­ke­ne lig­get i evig kamp mot mikro­or­ga­nis­mer. Og akku­rat nå som vi trod­de vi holdt på å vin­ne, har de be­gynt å slå til­ba­ke.

Bak­te­ri­er for­år­sa­ker noen av de ver­ste syk­dom­me­ne som kan ram­me men­nes­ker, fra ty­fus til tu­ber­ku­lo­se, og fram til 1920-tal­let var vi for­svars­løse. Men da Alex­an­der Fle­ming inn­le­det anti­bio­ti­ka­ens tids­al­der med sin opp­da­gel­se av pe­ni­cil­lin, had­de vi plut­se­lig et kraf­tig vå­pen.

Anti­bio­ti­ka vir­ker ved å hind­re bak­te­ri­er i å dele seg, el­ler ved å dre­pe dem med en gang. Tak­ket være dem kan vi be­hand­le in­fek­sjo­ner som tid­li­ge­re var dø­de­li­ge, vi kan fore­ta avan­ser­te ope­ra­sjo­ner, og vi kan masse­pro­du­se­re mat­va­rer i et om­fang som tid­li­ge­re var uten­ke­lig. Men vi har brukt og brukt og brukt dis­se mid­le­ne, og bak­te­ri­e­ne har be­gynt å lære å tak­le dem, noe som har far­li­ge kon­se­kven­ser.

Dis­se små or­ga­nis­me­ne kan for­plan­te seg i lø­pet av noen ti­mer, og hver gang de gjør det, skjer små, til­fel­di­ge jus­te­rin­ger i arve­ko­den. Slett ikke alle jus­te­rin­ger er nyt­ti­ge, men nå og da skjer en til­fel­dig end­ring som hjel­per en bak­te­rie med å tåle anti­bio­ti­ka en li­ten tan­ke bed­re enn de and­re.

Når anti­bio­tika­ku­ren er over og alle de sår­ba­re bak­te­ri­e­ne er drept, kan det litt mer mot­stands­dyk­ti­ge ek­semp­la­ret fort­set­te å for­me­re seg til en ny ko­lo­ni som tå­ler lege­mid­ler litt bed­re. Og hvis det­te skjer gang på gang, va­rer det ikke len­ge før vi har av­let fram en su­per­mik­ro­be.

Det ver­ste er at bak­te­ri­er kan dele nyt­ti­ge ge­ner med and­re. Og ikke bare med arts­fren­der. De fø­rer med seg nyt­ti­ge snut­ter av arve­kode i små Dna-rin­ger som he­ter pla­s­mi­der. Dis­se kan de byt­te inn­byr­des som sam­le­kort og over­le­ve­re mot­stands­evne til and­re rundt seg.

Med den­ne tak­tik­ken er fle­re bak­te­rie­stam­mer blitt mot­stands­dyk­ti­ge mot nes­ten alle anti­bio­ti­ka i ar­se­na­let vårt. Vi er in­ne i en mik­ro­sko­pisk kapp­rust­ning, og medi­si­nens fram­tid er uviss.

MRSA, en stam­me av Stap­hylo­coc­cus aureus, er mot­stands­dyk­tig mot man­ge anti­bio­ti­ka. Da kal­les den multi­re­sis­tent.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.