Opp­tre­ning av im­mun­sys­te­met

Ny Vitenskap om Kroppen - - Ny Medisin Medisin I Framtiden -

En vak­si­ne er som et opp­læ­rings­pro­gram for im­mun­sys­te­met. Det får en snik­titt på fien­de­ne som det kan møte på se­ne­re, og kan gjø­re seg klar på for­hånd. Vak­si­ne­ne la­ges på uli­ke må­ter, men inne­hol­der van­lig­vis in­ak­ti­ve bak­te­ri­er, vi­rus el­ler ek­semp­ler på mo­le­ky­ler som de syk­doms­fram­kal­len­de or­ga­nis­me­ne (pa­to­ge­ne­ne) la­ger.

Når en vak­si­ne er in­ji­sert, vil im­mun­sys­te­met kom­me på ba­nen for å se hva det er. Det un­der­sø­ker de uli­ke pa­to­ge­ne­ne og fin­ner ut den bes­te må­ten å slå til­ba­ke på, som om det var et ekte an­grep. De­ret­ter blir noen av cel­le­ne som kjem­pet, væ­ren­de igjen i kroppen og pa­trul­je­rer rundt som «hu­kom­melses­cel­ler».

Når du står over­for det vir­ke­li­ge pa­to­ge­net, vil im­mun­sys­te­met være klart til å rea­ge­re. I ste­det for å bru­ke tid på å fin­ne ut hva det skal gjø­re, vil hu­kom­melses­cel­le­ne fra vak­si­nen umid­del­bart klo­ne seg og pro­du­se­re en hel hær med cel­ler som kan ut­ryd­de in­fek­sjo­nen før du blir syk av den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.