Kan kost­til­skudd hjel­pe?

En­kel­te na­tur­li­ge til­skudd kan fak­tisk bi­dra til bed­re søvn.

Ny Vitenskap om Kroppen - - Kroppen I Arbeid Søvn Kan Kosttilskudd Hjelpe? -

Bare det å prø­ve å få over­sikt over alle til­skud­de­ne som på­stås å hjel­pe mot søvn­for­styr­rel­ser, kan gjø­re hvem som helst søvn­løs. Men hvis du vel­ger rik­tig pro­dukt, kan det fak­tisk hen­de at det blir let­te­re å få en god natts søvn. De fles­te vet at re­sept­be­lagt sove­me­di­sin ofte har en del bi­virk­nin­ger, men var du klar over at re­sept­frie sove­mid­ler også kan gi deg pro­ble­mer? År­sa­ken er at de ofte inne­hol­der en type anti­his­ta­mi­ner som gjør deg trøtt om mor­ge­nen, og som der­for gjør det far­lig for deg å kjø­re bil, el­ler å føre an­net ma­ski­nelt ut­styr.

Ur­ter og kost­til­skudd kan hjel­pe deg til å få sove uten å gi deg dis­se bi­virk­nin­ge­ne, så kan­skje det kan være et bed­re valg for deg?

Va­le­ria­na

Va­le­ria­na er en urt som er vel­kjent for å hjel­pe mot søvn­pro­ble­mer, men viss­te du at den­ne ur­ten tro­lig også kan hjel­pe mot let­te angst­sym­pto­mer? Fore­lø­pig har man ikke klart å iso­le­re et en­kelt virke­stoff, men fors­ker­ne tror at plan­ten kan­skje øker meng­den GABA (gam­ma-ami­no­smør­syre) i hjer­nen, en kom­po­nent som ak­ti­ve­rer be­ro­li­gen­de nev­ro­trans­mit­te­re, og der­for gjør deg mer av­slap­pet. Va­le­ria­na la­ter til å være spe­si­elt ef­fek­tiv i kom­bi­na­sjon med hum­le, iføl­ge en stu­die gjort i 2007.

Tea­nin

Tea­nin er et amino­syre­de­ri­vat som fin­nes i grønn te. Det har len­ge vært kjent at den­ne for­bin­del­sen øker kon­sen­tra­sjo­nen av GABA i hjer­nen. Selv om Gaba-til­skudd er enk­le å få tak i, er det vans­ke­lig for kroppen å nyt­tig­gjø­re seg kuns­tig GABA. Eks­per­ter på om­rå­det an­be­fa­ler der­for å inn­ta tea­nin i ste­det, for det­te de­ri­va­tet tas en­kelt opp i kroppen. Du bør li­ke­vel ald­ri over­skri­de en dose på 600 mg/døgn.

5HTP

5HTP er en amino­syre som pro­du­se­res na­tur­lig i kroppen, og som øker ni­vå­et av sero­to­nin. En­kelt for­klart er 5 HTP mel­lom­sta­di­et mel­lom trypto­fan og sero­to­nin, trans­mit­ter­sub­stan­sen som om­dan­nes til me­l­a­to­nin om kvel­den. Som tid­li­ge­re nevnt er me­l­a­to­nin det hor­mo­net som re­gu­le­rer døgn­ryt­men vår, og som for­tel­ler oss at det er på tide å leg­ge seg til å sove. Trypto­fan er alt­så den amino­sy­ren kroppen gjør om til 5 HTP. Vi kal­ler den en es­sen­si­ell amino­syre for­di kroppen ikke kan pro­du­se­re den selv. Til tross for at pro­tein­rik mat inne­hol­der mye trypto­fan, er det lett å øde­leg­ge den­ne amino­sy­ren når vi til­be­re­der ma­ten. Man­gel på trypto­fan er der­for ikke helt uvan­lig.

Mag­ne­si­um

I til­legg til å gi deg en god natts søvn, hjel­per det­te mi­ne­ra­let til med å opp­rett­hol­de nor­mal mus­ke­log nerve­funk­sjon, nor­mal hjer­te­ryt­me, et sterkt im­mun­for­svar og so­li­de knok­ler. Mag­ne­si­um kan også vir­ke re­gu­le­ren­de på både blod­suk­ker og blod­trykk. Har du for lite mag­ne­si­um, kom­mu­ni­se­rer nerve­cel­le­ne dine dår­li­ge­re, og du kan bli litt ir­ri­ta­bel, noe som igjen kan føre til stress og søvn­pro­ble­mer. Det er en­kel­te stu­di­er som vi­ser at der­som du får i deg nok mag­ne­si­um, so­ver du sann­syn­lig­vis bed­re og våk­ner sjeld­ne­re om nat­ten.

Me­l­a­to­nin

Hor­mo­net me­l­a­to­nin re­gu­le­rer døgn­ryt­men vår – alt­så når vi blir trøt­te om kvel­den, og når vi våk­ner om mor­ge­nen. Me­l­a­to­nin pro­du­se­res i pineal­kjer­te­len når det blir mørkt om kvel­den, og der­med blir vi trøt­te og får lyst til å leg­ge oss. Når vi blir eks­po­nert for lys mor­ge­nen etter, syn­ker ni­vå­et av me­l­a­to­nin i hjer­nen, slik at vi våk­ner. Me­l­a­to­nin er re­sept­be­lagt i Nor­ge, men bru­kes av men­nes­ker ver­den over for å mot­vir­ke jet­lag. De fles­te fors­ke­re er eni­ge om at me­l­a­to­nin trygt kan bru­kes i kor­te pe­rio­der, men fryk­ter at inn­tak av syn­te­tisk me­l­a­to­nin over leng­re tid kan føre til søvn­pro­ble­mer. År­sa­ken er at når kroppen dag­lig får til­ført me­l­a­to­nin, vil den etter hvert sen­ke den na­tur­li­ge me­l­a­to­nin­pro­duk­sjo­nen – noe som na­tur­lig nok på­vir­ker døgn­ryt­men din. Har du kort­va­ri­ge pro­ble­mer med å få sove, for ek­sem­pel etter en lang rei­se, kan du imid­ler­tid trygt bru­ke me­l­a­to­nin til å hjel­pe kroppen på rett spor igjen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.