Fle­re over­le­ver

Ny Vitenskap om Kroppen (Norway) - - Ny Medisin Hvordan Skal Vi Kurere Kreft? -

Kan du for­kla­re litt om hva stu­die­syke­pleie er?

Det er en vel­dig spen­nen­de kar­rie­r­evei som de fles­te syke­plei­ere ikke en­gang ten­ker på når de er fer­dig ut­dan­net. De fles­te ten­ker at de skal ar­bei­de ved en syke­hus­av­de­ling, og de ut­dan­ner seg åpen­bart in­nen­for syke­pleie for­di de vil ta seg av men­nes­ker og hjel­pe dem. Stu­die­syke­pleie er spen­nen­de for­di du ar­bei­der med nye be­hand­lin­ger som ennå ikke er god­kjent.

Det er en pro­sess med inn­sam­ling av data, som så blir ana­ly­sert for å se om den nye be­hand­lin­gen er bed­re enn den vi har. Det kan være at den fun­ge­rer bed­re, el­ler at den ikke fun­ge­rer bed­re, men har fær­re bi­virk­nin­ger. El­ler det kan være at i ste­det for å gi den gjen­nom blo­det, så kan den tas i form av en tab­lett.

Som stu­die­syke­plei­er skal du gi dis­se be­hand­lin­ge­ne til pa­si­en­te­ne. Vi vet ikke hvor godt det vir­ker, så vi dri­ver nes­ten med etter­forsk­ning. Må­let er å sam­le kva­li­tets­data som kan ana­ly­se­res, slik at vi kan vise hvor godt noe vir­ker.

Hvor­for må be­hand­lin­ger gå gjen­nom tes­ting?

Vi kan ikke bare le­ve­re ut noe fra et la­bo­ra­to­ri­um og ikke vite hvor­dan det vir­ker. Selv om det har vir­ket i dyre­for­søk, vet vi ikke hvor­dan det vil på­vir­ke et men­nes­ke. Alt må tes­tes så vi kan være sik­re på at det er trygt. Hvis ikke kun­ne et lege­mid­del­fir­ma kom­me og si: «Hei, vi me­ner den­ne ku­ren vir­ke­lig fun­ge­rer, og vi vil at du be­ta­ler 500 000 for den, men vi har in­gen be­vis.»

Hele po­en­get med forsk­nin­gen er at den er be­vis­ba­sert. La­bo­ra­to­ri­et ut­vik­ler en be­hand­ling som de vil tes­te i en celle­lin­je og i en dyre­mo­dell, men den kan fun­ge­re helt an­ner­le­des på et men­nes­ke.

Hvil­ke end­rin­ger har du sett når det gjel­der kreft­be­hand­ling?

Jeg har vært syke­plei­er len­ge, men de sis­te fem åre­ne har det fak­tisk skjedd sto­re end­rin­ger. Fors­ker­ne forstår så mye mer om hvor inn­vik­le­de cel­le­ne er. Før var det en sam­le­be­teg­nel­se for fle­re uli­ke kreft­ty­per. Nå er det så mye mer ny­an­sert, og jeg tror det­te bare er top­pen av is­fjel­let.

Det har kom­met nye lege­mid­ler som vir­ke­lig har for­and­ret li­vet til pa­si­en­te­ne. For 5–10 år si­den viss­te du at med de­res dia­gno­se var pro­gno­se­ne ikke sær­lig gode, og nå ser du pa­si­en­ter med sam­me type kreft som kla­rer seg bra når de er fer­di­ge med be­hand­ling.

Tror du at vi noen­sin­ne vil kun­ne få en kur for kreft?

Det er vel­dig vans­ke­lig å si at vi vil fin­ne en en­kelt kur mot kreft. Pro­ble­met er at kreft er en pa­ra­ply­be­teg­nel­se. Du har så man­ge ty­per cel­ler i kroppen, og kreft kan på­vir­ke uli­ke cel­ler på uli­ke må­ter.

Si­den vi har sett så sto­re end­rin­ger i over­le­vel­ses­gra­den de sis­te 10–15 åre­ne, vil vi også de nes­te 10–15 åre­ne se sto­re gjen­nom­brudd som vil med­føre sto­re end­rin­ger. Vi har frem­de­les in­gen kur mot kreft, men det er fle­re som over­le­ver kreft, og de­res livs­kva­li­tet er bed­re med bed­re be­hand­ling, og det tror jeg vi vil se mer av.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.