Men­neske­hud­en kan 3D-prin­tes

Ny Vitenskap om Kroppen (Norway) - - Ny Medisin Litt Av Hvert Om Dagens Medisin -

3D-prin­ting har re­vo­lu­sjo­nert den re­ge­ne­re­ren­de (gjen­ska­pen­de) me­di­si­nen. 3D-prin­tet, plasma­ba­sert men­neske­hud la­get med bio­blekk har vist seg å være bane­bry­ten­de. Pro­ses­sen la­ger en ytre, be­skyt­ten­de over­hud før den prin­ter et nytt lag med tyk­ke­re un­der­hud og leg­ger la­ge­ne sam­men for å gjen­ska­pe den na­tur­li­ge struk­tu­ren i hud­en. Tek­no­lo­gi­en kan vise seg å re­vo­lu­sjo­ne­re be­hand­lin­gen av pa­si­en­ter med brann­ska­der og ki­rur­gis­ke ska­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.