Ver­dens førs­te kli­nis­ke tes­ter på fos­ter­stam­cel­ler fra men­nes­ke

Eks­pe­ri­men­ter på men­nes­ker skal set­tes i gang for å kun­ne be­hand­le Par­kin­sons syk­dom og al­ders­re­la­tert blind­het.

Ny Vitenskap om Kroppen (Norway) - - Ny Medisin Litt Av Hvert Om Ny Medisin -

To medi­sins­ke team i Zhengzhou i Ki­na er først ute med stam­celle­forsk­ning, gjen­nom ver­dens førs­te eks­pe­ri­ment på fos­ter­stam­cel­ler fra men­nes­ke. Ett team skal in­ji­se­re rundt fire mil­lio­ner fos­ter­nerve­cel­ler inn i hjer­nen til par­kin­son­pa­si­en­ter, og det and­re team­et skal star­te eks­pe­ri­men­ter med cel­le­ne i håp om å er­stat­te nett­hin­ne­cel­ler hos pa­si­en­ter som er blin­de på grunn av ma­ku­la­de­ge­ne­ra­sjon.

Stam­cel­le­ne fun­ge­rer som blan­ke ark uten en be­stemt funk­sjon, men de kan «dif­fe­ren­sie­res» til alle celle­ty­per som fin­nes i kroppen. Hå­pet er at stam­cel­le­ne kla­rer å re­pa­re­re ska­de­ne fra par­kin­son ved å er­stat­te de tap­te nerve­cel­le­ne i hjer­nen. Eks­pe­ri­men­te­ne på ma­ku­la­de­ge­ne­ra­sjon er av­hen­gi­ge av at stam­cel­le­ne dif­fe­ren­sie­rer seg til over­flate­cel­ler ba­kerst i øyet, på over­flate­ve­vet til nett­hin­nen som fan­ger ly­set.

«Mala­riapa­ra­sit­ten kan ikke re­pro­du­se­re seg uten både mygg og men­nes­ker»

Stam­cel­ler fra em­bryo­er kan ut­vik­le seg til alle celle­ty­per i kroppen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.