Stress­re­spon­sen Kroppen har et vel­ut­vik­let sys­tem for å ta hånd om de førs­te teg­ne­ne på stress.

Ny Vitenskap om Kroppen (Norway) - - Kroppen I Arbeid Stress -

1. Hy­po­ta­lamus

Den de­len i hjer­nen som har an­sva­ret for å iva­re­ta ba­lan­sen i kroppen, og som ut­lø­ser stress­re­spon­sen.

2. Hy­po­fy­sen

Det­te or­ga­net er på stør­rel­se med en ert og pro­du­se­rer en rek­ke hor­mo­ner, der­iblant stres­sets bud­brin­ger: adre­n­o­kortiko­tropt hor­mon.

3. Bi­ny­re­ne

Dis­se kjert­le­ne sit­ter på top­pen av ny­re­ne og sva­rer på stress ved å pro­du­se­re ste­roi­der.

4. Chr-ut­skil­lel­sen

Den­ne kje­mis­ke bud­brin­ge­ren trans­por­te­rer stress­sig­na­let fra hy­po­ta­lamus til hy­po­fy­sen.

5. Adre­n­o­kortiko­tropt hor­mon

På sin vei gjen­nom blo­det trans­por­te­rer det­te hor­mo­net den kje­mis­ke be­skje­den til ny­re­ne.

6. Kor­ti­sol

Dis­se na­tur­li­ge ste­roi­de­ne trig­ger forand­rin­ger i hele kroppen og hjel­per den med å hånd­te­re stres­set.

7. Ak­ti­ve­ring

En rek­ke om­rå­der i hjer­nen ma­ter hy­po­ta­lamus og ak­ti­ve­rer stress­re­spon­sen.

8. Un­der­tryk­kel­se

Høye ni­vå­er av gluko­korti­koi­der i blo­det strøm­mer til­ba­ke til hjer­nen og av­bry­ter stress­re­spon­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.